ஓம் ஹரி ஓம் சாயி சங்கர ஓம்

பஜன் வரிகள்:

  • ஓம் ஹரி ஓம் சாயி சங்கர ஓம்
  • ஓம் ஹரி ஓம் ஷிர்டிபுரீச்வர ஓம்
  • பர்த்தி விஹாரி சிவோம் த்ரிநேத்ரதாரி சிவோம்
  • பதித பாவனா பாஹி மஹேஷா சிவ சிவ ஹர ஹர ஓம்
Loading...
Shopping Cart
There are no products in the cart!
Total
0.00
0