Chanting at Prasanthi Nilayam

GANANAM TWA & RUDRAM

CHAMAKAM

PURUSHA SUKTAM

DURVA SUKTAM

SWASTHI PRAJABHAY PARIPALAYANTAAM

SHEEKSHA VALLI (TAITTIRIYA UPANISHAD)

ATMA SUKTAM

BHRIGU VALLI (TAITTIRIYA UPANISHAD)

BHOO SUKTAM

PAVAMANA SUKTAM

AYUSHYA SUKTAM

DEVI SUKTAM

GANESHA SUKTAM

PROKSHNA MANTRAM

ISAVASYOPANISHAD

NARAYANA SUKTAM

ARUNAM (ALTERNATE WEEKS)

GANAPATHI ATHARVASEERSHAM

VISHNU SUKTAM

LAGHUNYASAM

HIRANYAGARBHA SUKTAM

DURGA SUKTAM

SHIVOPASANA MANTRAM

BHAGYA SUKTAM

NAVAGRAHA SUKTAM

SARVADEVATHA GAYATHRI

SRI SUKTAM

MEDHA SUKTAM

MANTRA PUSHPAM

BRAHMANANDAVALLI (TAITTIRIYA UPANISHAD)

MAHANARAYANOPANISHAD (ALTERNATE WEEKS)

UDAKASHANTHI MANTRAM (TEJOSI…)

SURYOPANISHAD

NARAYANOPANISHAD

GHANAM (GANANAMTWA / PRANODEVI / GAYATRI

KAROTI ROOPANI

Courtesy:- https://media.radiosai.org/journals/Archives/Vedam_schedule.htm

Loading...
Shopping Cart
There are no products in the cart!
Total
0.00
0