சுபஹ் ஔர் ஷாம் போல் ஹரி நாம்

பஜன் வரிகள்: சுபஹ் ஔர் ஷாம் போல் ஹரி நாம் கோபி கோபால பஜோ சாயி கனஷ்யாம் சலோ மன் சலோ சலே பாபா கே தாம் ஷிர்டி கே தாம் சத்ய சாயி கே தாம்

ஜய ஹோ ஜய ஹோ கோபாலனா

பஜன் வரிகள்: ஜய ஹோ ஜய ஹோ கோபாலனா ஜய ஹோ ஜய ஹோ நாராயணா ஜய ஹோ ஜய ஹோ ஜனார்த்தனா ஜய ஹோ ஜய ஹோ நிரஞ்சனா

ஓம் ஹரி ஓம் சாயி சங்கர ஓம்

பஜன் வரிகள்: ஓம் ஹரி ஓம் சாயி சங்கர ஓம் ஓம் ஹரி ஓம் ஷிர்டிபுரீச்வர ஓம் பர்த்தி விஹாரி சிவோம் த்ரிநேத்ரதாரி சிவோம் பதித பாவனா பாஹி மஹேஷா சிவ சிவ ஹர ஹர ஓம்
Loading...
Shopping Cart
There are no products in the cart!
Total
0.00
0