ஹே பர்த்திபுரீசா

பஜன் வரிகள்:

  • ஹே பர்த்திபுரீசா ப்ரசாந்திவாசா சத்குரு சாயிராம்
  • சத்குரு சாயிராம் (ஹே)
  • ஹரே ராம் (4)
  • ஹரே ராம் சாயிராம்
  • ஹே அனாத நாதா தீனபந்தோ சத்குரு சாயிராம்
  • சத்குரு சாயிராம் (ஹே)
  • ஹரே ராம் (4)
  • ஹரே ராம் சாயிராம்
Loading...
Shopping Cart
There are no products in the cart!
Total
0.00
0