Sai Suprabatham

Sri Sathya Sai Suprabhatam Pronunciation Aspects

Sri Sathya Sai Suprabhatam Script

ஈஶ்வராம்பா₃ஸுத: ஸ்ரீமந் பூர்வா ஸந்த்₄யா ப்ரவர்ததே
உத்திஷ்ட₂ ஸத்ய ஸாயீஶ கர்தவ்யம் தை₃ வமாஹ்நிகம்

ईश्वरांबासुत: श्रीमन् पूर्वा संध्या प्रवर्तते
उत्तिष्ठ सत्य साईश कर्तव्यं दैवमाह्निकम्

īśvarāmbā sutaḥ śrīman pūrvā sandhyā pravartate
uttiṣṭha satya saīśa kartavyam daivamāḥnikam

உத்திஷ்டோ₂த்திஷ்ட₂பர்தீஶ உத்திஷ்ட₂ ஜக₃தீ₃பதே
உத்திஷ்ட₂ கருணாபூர்ண லோக மங்க₃ள ஸித்₄த₃யே

उत्तिष्ठोत्तिष्ठ पर्तीश उत्तिष्ठ जगदीपते
उत्तिष्ठ करुणापूर्ण लोक मङ्गलसिद्धये

uttiṣṭhottiṣṭha partīśa uttiṣṭha jagadīpate
uttiṣṭha karunā pūrṇa loka mangaḷa siddhaye

சித்ராவதீ தட விஶால ஸுஶாந்த ஸௌதே₄
திஷ்ட₂ந்தி ஸேவக ஜநாஸ்தவ த₃ர்ஶநார்த₂ம்
ஆதி₃த்யகாந்திரநுபா₄தி ஸமஸ்த லோகாந்
ஸ்ரீ ஸத்ய ஸாயி ப₄க₃வன் தவ ஸுப்ரபா₄தம்

आदाय दिव्य कुसुमानि मनोहराणि
श्रीपादपूजन विधिं भवदङ्घ्रि मूले
कर्तुम् महोत्सुकतया प्रविशन्ति भक्ताः
श्री सत्य साई भगवन् तव सुप्रभातम्

citrāvatī taṭa viśāla suṣānta saudhe
tiṣṭhanti sevaka janāstava darśanārtham
āditya kāntiranubhāti samasta lokān
śrī satya sāi bhagavan tava suprabhātam

த்வந்நாம கீர்தநரதாஸ்தவ தி₃வ்ய நாம
கா₃யந்தி ப₄க்தி ரஸபாந ப்ரஹ்ரு’ஷ்டசித்தா:
தா₃தும் க்ரு’பாஸஹித த₃ர்ஶநமாஶுதேப்₄ய:
ஸ்ரீ ஸத்ய ஸாயி ப₄க₃வன் தவ ஸுப்ரபா₄தம்

त्वन्नामकीर्तनरतास्तव दिव्य नाम
गायन्ति भक्तिरसपानप्रहृष्टचित्ताः
दातुम् क्रृपासहितदर्शनमाशु तेभ्यः
श्री सत्य साई भगवन् तव सुप्रभातम्

tvannāma kīrtana ratāstava divya nāma
gāyanti bhakti rasapāna prahrṣṭa cittāḥ
dātum kṛpāsahita darśanamāśu tebhyaḥ
śrī satya sāi bhagavan tava suprabhātam

ஆதா₃ய தி₃வ்ய குஸுமாநி மநோஹராணி
ஸ்ரீ பாத₃ பூஜந விதி₄ம் ப₄வத₃ங்க்₄ரிமூலே
கர்தும் மஹோத்ஸுகதயா ப்ரவிஶந்தி ப₄க்தா:
ஸ்ரீ ஸத்ய ஸாயி ப₄க₃வன் தவ ஸுப்ரபா₄தம்

आदाय दिव्य कुसुमानि मनोहराणि
श्रीपादपूजन विधिं भवदङ्घ्रि मूले
कर्तुम् महोत्सुकतया प्रविशन्ति भक्ताः
श्री सत्य साई भगवन् तव सुप्रभातम्

ādāya divya kusumāni manoharāṇi
śrī pāda pūjana vidhim bhavadanghri mūle
kartum mahotsukatayā praviśanti bhaktāḥ
śrī satya sāi bhagavan tava suprabhātam

தே₃ஶாந்தராக₃த பு₃தா₄ஸ்தவ தி₃வ்யமூர்திம்
ஸந்த₃ர்ஶநாபி₄ரதி ஸம்யுத சித்தவ்ரு’த்யா
வேதோ₃க்தமந்த்ர பட₂நேந லஸந்த்யஜஸ்ரம்
ஸ்ரீ ஸத்ய ஸாயி ப₄க₃வன் தவ ஸுப்ரபா₄தம்

देशान्तरागत बुधास्तव दिव्यमूर्तिम्
संदर्शनाभिरति संयुत चित्तवृत्त्या
वेदोक्तमन्त्रपठनेन लसन्त्यजस्रम्
श्री सत्य साई भगवन् तव सुप्रभातम्

deśāntarāgata budhāstava divyamūrtim
saṃdarśanābhirati samyuta cittavṛtyā
vedoktamantra paṭhanena lasantyajasram
śrī satya sāi bhagavan tava suprabhātam

ஶ்ருத்வா தவாத்₃பு₄த சரித்ரமக₂ண்ட₃ கீர்திம்
வ்யாப்தாம் தி₃க₃ந்தர விஶால த₄ராதऽலேஸ்மிந்
ஜிக்₃ஞாஸு லோக உபதிஷ்ட₂தி சாஶ்ரமேऽஸ்மிந்
ஸ்ரீ ஸத்ய ஸாயி ப₄க₃வன் தவ ஸுப்ரபா₄தம்

श्रुत्वा तवाद्भुत चरित्रमखण्डकीर्तिम्
व्याप्तां दिगन्तर विशाल धरातलेऽस्मिन
जिज्ञासु लोक उपतिष्ठति चाश्रमेऽस्मिन्
श्री सत्य साई भगवन् तव सुप्रभातम्

śrutvā tavādbhuta caritramakhaṇḍakīrtim
vyāptām digantara viśāla dharātale’smin
jigñāsu loka upatiṣṭhati cāśrame’smin
śrī satya sāi bhagavan tava suprabhātam

ஸீதாஸதீஸம விஶுத்₄த₃ ஹ்ரு’த₃ம்பு₃ஜாதா:
ப₃ஹ்வங்க₃நா:கரக்₃ரு’ஹீத ஸுபுஷ்பஹாரா:
ஸ்துந்வந்தி தி₃வ்யநுதிபி₄: ப₂ணிபூ₄ஷணம் த்வாம்
ஸ்ரீ ஸத்ய ஸாயி ப₄க₃வன் தவ ஸுப்ரபா₄தம்

सीता सतीसम विशुद्ध हृदम्बुजाताः
बह्वङ्गना: करगृहीत सुपुष्पहाराः
स्तुवन्ति दिव्यनुतिभिः फणिभूषणं त्वाम्
श्री सत्य साई भगवन् तव सुप्रभातम्

sītā satīsama viśuddha hṛdambujātāḥ
bahvaṅganāḥ karagṛhīta supuṣpahārāḥ
stunvanti divyanutibhiḥ phaṇibhūṣaṇam tvām
śrī satya sāi bhagavan tava suprabhātam

ஸுப்ரபா₄தமித₃ம் புண்யம் யே பட₂ந்தி தி₃னே தி₃னே
தே விஶந்தி பரந்தா₄ம ஞான விக்₃ஞான ஶோபி₄தா:

सुप्रभातमिदं पुण्यं ये पठन्ति दिने दिने
ते विशन्ति परं धाम ज्ञान विज्ञान शोभिताः

suprabhātamidam puṇyam ye paṭhanti dine dine
te viśanti param dhāma gñāna vigñāna shobhitāḥ

மங்க₃ளம் கு₃ருதே₃வாய மங்க₃ளம் ஞான தா₃யினே
மங்க₃ளம் பர்திவாஸாய மங்க₃ளம் ஸத்ய ஸாயினே

मंङ्गलं गुरुदेवाय मंङ्गलं ज्ञानदायिने
मंङ्गलं पर्तिवासाय मंङ्गलं सत्यसायिने

maṅgalam gurudevāya maṅgalam gñānadāyine
maṅgalam partivāsāya maṅgalam satyasāyine

Loading...
Shopping Cart
There are no products in the cart!
Total
0.00
0