Sri Sathya Sai Saharsranamam (1-500)

 1. Om S’ree Sathya Sai Sadgurave Namaha
 2. Om S’ree Bhagavan Sathya Sai Babaya Namaha
 3. Om S’ree Sayi Akara Roopaya Namaha
 4. Om S’ree Sayi Akalmashaaya Namaha
 5. Om S’ree Sayi Akhanda Paripurna Sachidaanandaya Namaha
 6. Om S’ree Sayi Akhilaandakoti Brahmaanda Naayakaaya Namaha
 7. Om S’ree Sayi Akhilaadhaaraaya Namaha
 8. Om S’ree Sayi Akhileshwaraaya Namaha
 9. Om S’ree Sayi Aganitha Gunaaya Namaha
 10. Om S’ree Sayi Agraganyaaya Namaha
 11. Om S’ree Sayi Achanchalaaya Namaha
 12. Om S’ree Sayi Achinthyaaya Namaha
 13. Om S’ree Sayi Achinthyaashakthaye Namaha
 14. Om S’ree Sayi Achyuthaaya Namaha
 15. Om S’ree Sayi Anave Namaha
 16. Om S’ree Sayi Athirupa Laavanya Swaroopaaya Namaha
 17. Om S’ree Sayi Athisundaravadanaaya Namaha
 18. Om S’ree Sayi Athiprema Pradarshakaaya Namaha
 19. Om S’ree Sayi Atheethaaya Namaha
 20. Om S’ree Sayi Athulaaya Namaha
 21. Om S’ree Sayi Athyuddharaaya Namaha
 22. Om S’ree Sayi Adbhutha Charyaaya Namaha
 23. Om S’ree Sayi Adbhutha Vigrahaaya Namaha
 24. Om S’ree Sayi Adrishyaaya Namaha
 25. Om S’ree Sayi Ardhanaarishwaraaya Namaha
 26. Om S’ree Sayi Ananthaaya Namaha
 27. Om S’ree Sayi Anaghaaya Namaha
 28. Om S’ree Sayi Anantha Kalyaana Gunaaya Namaha
 29. Om S’ree Sayi Anantha Nutha Keerthanaaya Namaha
 30. Om S’ree Sayi Anantha Saukhyadaaya Namaha
 31. Om S’ree Sayi Anna Vastradaaya Namaha
 32. Om S’ree Sayi Anaatha Naathaaya Namaha
 33. Om S’ree Sayi Anaatha Vatsalaaya Namaha
 34. Om S’ree Sayi Anaatha Rakshakaaya Namaha
 35. Om S’ree Sayi Anaadi Nidhanaaya Namaha
 36. Om S’ree Sayi Anaamayaaya Namaha
 37. Om S’ree Sayi Anivrittaatmane Namaha
 38. Om S’ree Sayi Anugraha Kartre Namaha
 39. Om S’ree Sayi Aneka Moorthaye Namaha
 40. Om S’ree Sayi Antharyaamine Namaha
 41. Om S’ree Sayi Anthahkarana Shuddhi Pradaaya Namaha
 42. Om S’ree Sayi Aparaajithaaya Namaha
 43. Om S’ree Sayi Aparoopa Shakthaaye Namaha
 44. Om S’ree Sayi Apavarga Pradaayakaaya Namaha
 45. Om S’ree Sayi Apamrityu Naashakaaya Namaha
 46. Om S’ree Sayi Apaantaraatmane Namaha
 47. Om S’ree Sayi Apaara Shakthaye Namaha
 48. Om S’ree Sayi Apoorva Shakthaye Namaha
 49. Om S’ree Sayi Aprameyaaya Namaha
 50. Om S’ree Sayi Abhaya Pradaaya Namaha
 51. Om S’ree Sayi Abhaya Hastaaya Namaha
 52. Om S’ree Sayi Abhilaasha Prasaadakaaya Namaha
 53. Om S’ree Sayi Abhishta Daayakaaya Namaha
 54. Om S’ree Sayi Abhedaa Nanda Pradaaya Namaha
 55. Om S’ree Sayi Amaraaya Namaha
 56. Om S’ree Sayi Amara Prabhaave Namaha
 57. Om S’ree Sayi Amaraadhishwaraaya Namaha
 58. Om S’ree Sayi Amalaaya Namaha
 59. Om S’ree Sayi Amarthyaaya Namaha
 60. Om S’ree Sayi Amitha Parakramaaya Namaha
 61. Om S’ree Sayi Amitha Naashanaya Namaha
 62. Om S’ree Sayi Amrithaaya Namaha
 63. Om S’ree Sayi Amritha Varshiney Namaha
 64. Om S’ree Sayi Amritha Bhaashine Namaha
 65. Om S’ree Sayi Amogha Sampannaaya Namaha
 66. Om S’ree Sayi Aravindaakshaaya Namaha
 67. Om S’ree Sayi Arunaachalaaya Namaha
 68. Om S’ree Sayi Aaroopa Vyakthaaya Namaha
 69. Om S’ree Sayi Aroga Dridhagaatra Prasaadakaaya Namaha
 70. Om S’ree Sayi Alankritha Keshaaya Namaha
 71. Om S’ree Sayi Avathaara Moorthaye Namaha
 72. Om S’ree Sayi Avighna Kaarakaaya Namaha
 73. Om S’ree Sayi Avyakthaaya Namaha
 74. Om S’ree Sayi Avyaktha Roopaaya Namaha
 75. Om S’ree Sayi Avyayaaya Namaha
 76. Om S’ree Sayi Ashakaaya Rahithaaya Namaha
 77. Om Sree Sayi Aashesha Janavandyaaya Namaha
 78. Om S’ree Sayi Akshayaaya Namaha
 79. Om S’ree Sayi Ashtasiddhi Pradaaya Namaha
 80. Om S’ree Sayi Akshobhyaaya Namaha
 81. Om S’ree Sayi Asahaaya Sahaayaaya Namaha
 82. Om S’ree Sayi Agyaana Nashanaaya Namaha
 83. Om S’ree Sayi Ahankaara Naashanaaya Namaha
 84. Om S’ree Sayi Ambuja Lochanaaya Namaha
 85. Om S’ree Sayi Aagama Samsthuthaaya Namaha
 86. Om S’ree Sayi Aathanka Nigrahaaya Namaha
 87. Om S’ree Sayi Aadi Shesha Shayanaaya Namaha
 88. Om S’ree Sayi Arthathraana Paraayanaaya Namaha
 89. Om S’ree Sayi Aartha Samrakshanaidikshithaaya Namaha
 90. Om S’ree Sal ArthI Haraaya Namaha
 91. Om S’ree Sai Aatmaanandaaya Namaha
 92. Om S’ree Sayi Aatma Swaroopaaya Namaha
 93. Om S’ree Sayi Aatmatattwa Bodhakaaya Namaha
 94. Om S’ree Sayi Atma Ramanaaya Namaha
 95. Om S’ree Sayi Atmaanaatma Vichaara Bodhakaaya Namaha
 96. Om S’ree Sayi Adarsha Purushaaya Namaha
 97. Om S’ree Sayi Aadi Purushaaya Namaha
 98. Om S’ree Sayi Aadi Shakthaye Namaha
 99. Om S’ree Sayi Aadi Devaaya Namaha
 100. Om S’ree Sayi Aadi Vastve Namaha
 101. Om S’ree Sayi Aadi Koormaaya Namaha
 102. Om S’ree Sayi Aadi Varaahaya Namaha
 103. Om S’ree Sayi Aadyaaya Namaha
 104. Om S’ree Sayi Aadyantha Raahithaaya Namaha
 105. Om S’ree Sayi Aadhaara Shakthaye Namaha
 106. Om S’ree Sayi Adhaara Nilayaaya Namaha
 107. Om S’ree Sayi Aadi Vyaadhi Haraaya Namaha
 108. Om S’ree Sayi Aadhyaaya Namaha
 109. Om S’ree Sayi Aanandaaya Namaha
 110. Om S’ree Sayi Aanandadaaya Namaha
 111. Om S’ree Sayi Aananda Bharithaaya Namaha
 112. Om S’ree Sai Aananda Prasaadakaaya Namaha
 113. Om S’ree Sayi Aananda Roopaaya Namaha
 114. Om S’ree Sayi Aapad Bhandhavaaya Namaha
 115. Om S’ree Sayi Aapannivarakaaya Namaha
 116. Om S’ree Sayi Aapastambha Sootraaya Namaha
 117. Om S’ree Sayi Aarogya Pradaaya Namaha
 118. Om S’ree Sayi Aashapaasha Naashakaaya Namaha
 119. Om S’ree Sayi Aashritha Rakshakaaya Namaha
 120. Om S’ree Sayi Aashrita Vatsalaaya Namaha
 121. Om S’ree Sayi Ashcharya Roopaaya Namaha
 122. Om S’ree Sayi Aacharya Pravarthakaaya Namaha
 123. Om S’ree Sayi Aahlaada Vadanaaya Namaha
 124. Om S’ree Sayi Aanjaneyaaya Namaha
 125. Om S’ree Sayi Ikaara Roopaaya Namaha
 126. Om S’ree Sayi Ithihaasa Sthuthi Shruthaaya Namaha
 127. Om S’ree Sayi Indraadi Priyaaya Namaha
 128. Om S’ree Sayi Indra Bhoga Phalapradaaya Namaha
 129. Om S’ree Sayi Icchaashakti Jnaanashakti Swarupaaya Namaha
 130. Om S’ree Sayi Ishtaaya Namaha
 131. Om S’ree Sayi Ishtaamoorthi Phalapraadaya Namaha
 132. Om S’ree Sayi Ishteshta Varadaaya Namaha
 133. Om S’ree Sayi Ishtakaamyaphala Pradaayakaaya Namaha
 134. Om S’ree Sayi Ithi Bheethi Haraaya Namaha
 135. Om S’ree Sayi Ipsithaartha Pradaayakaaya Namaha
 136. Om S’ree Sayi Isswaraya Namaha
 137. Om S’ree Sayi Issanaya Namaha
 138. Om S’ree Sayi Isswarambha Suthaya Namaha
 139. Om S’ri Sayi Ishanatrayavarjithaaya Namaha
 140. Om S’ree Sayi Uttamaaya Namaha
 141. Om S’ree Sayi Uttama Gunasampannaaya Namaha
 142. Om S’ree Sayi Utkrishtaaya Namaha
 143. Om S’ree Sayi Utsaahaaya Namaha
 144. Om S’ree Sayi Udaaraaya Namaha
 145. Om S’ree Sayi Udaara Keerthaye Namaha
 146. Om S’ree Sayi Udee Prasaadine Namaha
 147. Om S’ree Sayi Upadeshtre Namaha
 148. Om S’ree Sayi Upadrava Haranaaya Namaha
 149. Om S’ree Sayi Upaadi Nivarthakaaya Namaha
 150. Om S’ree Sayi Unmattaaya Namaha
 151. Om S’ree Sayi Unmeshaaya Namaha
 152. Om S’ree Sayi Uma Maheswara Swaroopaaya Namaha
 153. Om S’ree Sayi Uragaadi Priyaaya Namaha
 154. Om S’ree Sayi Uraga Vibhooshanaaya Namaha
 155. Om S’ree Sayi Ushna Shamanaaaya Namaha
 156. Om S’ree Sayi Urja Paalakaaya Namaha
 157. Om S’ree Sayi Urjagathi Daayakaaya Namaha
 158. Om S’ree Sayi Urjasvalaaya Namaha
 159. Om S’ree Sayi Urjithaaya Namaha
 160. Om S’ree Sayi Urjithashaasanaaya Namaha
 161. Om S’ree Sayi Urjithodaaraaya Namaha
 162. Om S’ree Sayi Rujukaraaya Namaha
 163. Om S’ree Sayi Rujuroopaaya Namaha
 164. Om S’ree Sayi Rujumaarga Pradarshankaaya Namaha
 165. Om S’ree Sayi Runatraaya Vimochanaaya Namaha
 166. Om S’ree Sayi RIshi deva Gana Stutyaaya Namaha
 167. Om S’ree Sayi Ekapathaye Namaha
 168. Om S’ree Sayi Ekasmai Namaha
 169. Om S’ree Sayi Ekaandaaya Namaha
 170. Om S’ree Sayi Ekaanthaaya Namaha
 171. Om S’ree Sayi Ekeshwaraaya Namaha
 172. Om S’ree Sayi Enaugha Nasanaaya Namaha
 173. Om S’ree Sayi Aishwaraya Namaha
 174. Om S’ree Sayi Aishwarya Daayakaaya Namaha
 175. Om S’ree Sayi Omkaara Roopaaya Namaha
 176. Om S’ree Sayi Omkaara Gatraaya Namaha
 177. Om S’ree Sayi Omkaara Priyaaya Namaha
 178. Om S’ree Sayi Omkaara Paramarthaaya Namaha
 179. Om S’ree Sayi Omkaaraaya Namaha
 180. Om S’ree Sayi Audumbaraaya Namaha
 181. Om S’ree Sayi Audaaryaaya Namaha
 182. Om S’ree Sayi Audaarya Sheelaaya Namaha
 183. Om S’ree Sayi Aushadha Karaaya Namaha
 184. Om S’ree Sayi Karpurakaanthi Dhavalitha Shobhaaya Namaha
 185. Om S’ree Sayi Kamaneeyaaya Namaha
 186. Om S’ree Sayi Karmadhvamsine Namaha
 187. Om S’ree Sayi Karmadhaaya Namaha
 188. Om S’ree Sayi Karmayoga Vishaaradaaya Namaha
 189. Om S’ree Sayi Karunaakaraaya Namaha
 190. Om S’ree Sayi Karuna Saagaraaya Namaha
 191. Om S’ree Sayi Karunanidhiye Namaha
 192. Om S’ree Sayi Karunarasa Sampoornaaya Namaha
 193. Om S’ree Sayi Karunapoorna Hridayaaya Namaha
 194. Om S’ree Sayi Kalaanidhaye Namaha
 195. Om S’ree Sayi Kalaa Dhaaraaya Namaha
 196. Om S’ree Sayi Kaliyuga Varadaaya Namaha
 197. Om S’ree Sayi Kali Kalmasha Naashine Namaha
 198. Om S’ree Sayi Kalithaapa Hrite Namaha
 199. Om S’ree Sayi Kalusha Vidooraaya Namaha
 200. Om S’ree Sayi Kalyaana Gunaaya Namaha
 201. Om S’ree Sayi Kalpa Tarave Namaha
 202. Om S’ree Sayi Kalpaantakaaya Namaha
 203. Om S’ree Sayi Kalmasha Dhvamsine Namaha
 204. Om S’ree Sayi Kavi Pungavaaya Namaha
 205. Om S’ree Sayi Kanakaambara Dhaarine Namaha
 206. Om S’ree Sayi Kalanka Rahithaaya Namaha
 207. Om S’ree Sayi Kaama Roopaaya Namaha
 208. Om S’ree Sayi Kaama Naashanaaya Namaha
 209. Om S’ree Sayi Kaamakrodha Dhvamsine Namaha
 210. Om S’ree Sayi Kaamitha Phala Daayakaaya Namaha
 211. Om S’ree Sayi Kaaranaaya Namaha
 212. Om S’ree Sayi Kaaryakaarana Shareeraaya Namaha
 213. Om S’ree Sayi Kaaryakaarana Nirmukthaaya Namaha
 214. Om S’ree Sayi Kaarunya Moorthaye Namaha
 215. Om S’ree Sayi Kaalaya Namaha
 216. Om S’ree Sayi Kaala Kaalaaya Namaha
 217. Om S’ree Sayi Kaala Kantaaya Namaha
 218. Om S’ree Sayi Kaalateethaaya Namaha
 219. Om S’ree Sayi Kaaladarpa Damanaaya Namaha
 220. Om S’ree Sayi Kaala Bhairavaaya Namaha
 221. Om S’ree Sayi Kaashaayaambara Dhaarine Namaha
 222. Om S’ree Sayi Kuberaaya Namaha
 223. Om S’ree Sayi Kumaara Guruvaraaya Namaha
 224. Om S’ree Sayi Kuvalekshanaaya Namaha
 225. Om S’ree Sayi Kushaalaaya Namaha
 226. Om S’ree Sayi Kootasthaaya Namaha
 227. Om S’ree Sayi Krithagnaaya Namaha
 228. Om S’ree Sayi Krupaa Nidhaye Namaha
 229. Om S’ree Sayi Krupaakaraaya Namaha
 230. Om S’ree Sayi Krishnaaya Namaha
 231. Om S’ree Sayi Keshavaaya Namaha
 232. Om S’ree Sayi Keshava-Madhava-Srihari Roopaaya Namaha
 233. Om S’ree Sayi Klesha Naashanaaya Namaha
 234. Om S’ree Sayi Kailaasa Naathaaya Namaha
 235. Om S’ree Sayi Kailaasa Pathaye Namaha
 236. Om S’ree Sayi Kaivalya Daayine Namaha
 237. Om S’ree Sayi Komalaangaaya Namaha
 238. Om S’ree Sayi Koti Soorya Sama Prabhaaya Namaha
 239. Om S’ree Sayi Kolahala Priyayaa Namaha
 240. Om S’ree Sayi Krodha Nasaanaya Namaha
 241. Om S’ree Sayi Kharatapa Haraya Namaha
 242. Om S’ree Sai Khala Nigrahaaya Namaha
 243. Om S’ree Sai Kechara Sthuthaaya Namaha
 244. Om S’ree Sayi Khecharajana Priyaaya Namaha
 245. Om S’ree Sayi Khyaathaaya Namaha
 246. Om S’ree Sayi Khyaathi Pradaayakaaya Namaha
 247. Om S’ree Sayi Gambhiraaya Namaha
 248. Om S’ree Sayi Gangaadharaaya Namaha
 249. Om S’ree Sayi Ganapathaye Namaha
 250. Om S’ree Sayi Gananeeya Gunaaya Namaha
 251. Om S’ree Sayi Ganaeeya Charitraaya Namaha
 252. Om S’ree Sayi Gadya Padya Priyaaya Namaha
 253. Om S’ree Sayi Gaatra Kshetraaya Namaha
 254. Om S’ree Sayi Gaana Priyaaya Namaha
 255. Om S’ree Sayi Gaayatri Deekshadaayakaaya Namaha
 256. Om S’ree Sayi Geetha Bodhakaaya Namaha
 257. Om S’ree Sayi Geethoddhaaranaaya Namaha
 258. Om S’ree Sayi Geervaana Samsevyaaya Namaha
 259. Om S’ree Sayi Guna Nidhaye Namaha
 260. Om S’ree Sayi Guna Vardhanaaya Namaha
 261. Om S’ree Sayi Guna Shreshtaaya Namaha
 262. Om S’ree Sayi Gunagnaaya Namaha
 263. Om S’ree Sayi Gunakaraaya Namaha
 264. Om S’ree Sayi Gunaathmane Namaha
 265. Om S’ree Sayi Gunaateethaaya Namaha
 266. Om S’ree Sayi Gunaarnavaaya Namaha
 267. Om S’ree Sayi Guruvaraaya Namaha
 268. Om S’ree Sayi Guru Shreshtaaya Namaha
 269. Om S’ree Sayi Guhyaaya Namaha
 270. Om S’ree Sayi Guhaaya Namaha
 271. Om S’ree Sayi Govindaaya Namaha
 272. Om S’ree Sayi Gopalaaya Namaha
 273. Om S’ree Sayi Godaavari Theeravaasine Namaha
 274. Om S’ree Sayi Ghana Gambheera Ghoshanaaya Namaha
 275. Om S’ree Sayi Ghrna Nidhaye Namaha
 276. Om S’ree Sayi Chandrakalaaya Namaha
 277. Om S’ree Sayi Chandrashekharaaya Namaha
 278. Om S’ree Sayi Chandra Koti Sadrishaaya Namaha
 279. Om S’ree Sayi Chanchala Naashnaaya Namaha
 280. Om S’ree Sayi Chaturaaya Namaha
 281. Om S’ree Sayi Chatuhshashti Kala Nidhaye Namaha
 282. Om S’ree Sayi Chaturveda Sampannaaya Namaha
 283. Om S’ree Sayi Chaturveda Shiroratnaaya Namaha
 284. Om S’ree Sayi Charithaamritha Saagaraaya Namaha
 285. Om S’ree Sayi Chaaru Roopaaya Namaha
 286. Om S’ree Sayi Chaaru Sheelaaya Namaha
 287. Om S’ree Sayi Chit Swaroopaaya Namaha
 288. Om S’ree Sayi Chitta Vritti Shuddhi Karaaya Namaha
 289. Om S’ree Sayi Chitraavathi Thata Puttaparthi Vihaarine Namaha
 290. Om S’ree Sayi Chidambareshaaya Namaha
 291. Om S’ree Sayi Chidaabhaashaaya Namaha
 292. Om S’ree Sayi Chidaanandaaya Namaha
 293. Om S’ree Sayi Chidroopaaya Namaha
 294. Om S’ree Sayi Chinmayaaya Namaha
 295. Om S’ree Sayi Chaitanyaya Namaha
 296. Om S’ree Sayi Chaitraaya Namaha
 297. Om S’ree Sayi Chhannathrai Gunya Roopaaya Namaha
 298. Om S’ree Sayi Chhedithaakhila Paatakaaya Namaha
 299. Om S’ree Sayi Jagadguruve Namaha
 300. Om S’ree Sayi Jagat Poojyaaya Namaha
 301. Om S’ree Sayi Jagat Sreshtaaya Namaha
 302. Om S’ree Sayi Jagat Pataye Namaha
 303. Om S’ree Sayi Jagatrakshakaaya Namaha
 304. Om S’ree Sayi Jagat Priyaaya Namaha
 305. Om S’ree Sayi Jagat Saakshine Namaha
 306. Om S’ree Sayi Jagat Sevyaaya Namaha
 307. Om S’ree Sayi Jagatvibhave Namaha
 308. Om S’ree Sayi Jagaeeshaaya Namaha
 309. Om S’ree Sayi Jagaduddharakaya Namaha
 310. Om S’ree Sayi Jagadaananda Janakaaya Namaha
 311. Om S’ree Sayi Jagannaathaya Namaha
 312. Om S’ree Sayi Jagan Mayaaya Namaha
 313. Om S’ree Sayi Jagan Mohanaaya Namaha
 314. Om S’ree Sayi Jana Priyaaya Namaha
 315. Om S’ree Sayi Janaashrayaaya Namaha
 316. Om S’ree Sayi Jana Janma Nibarhanaaya Namaha
 317. Om S’ree Sayi Janajaadyaapahaarakaaya Namaha
 318. Om S’ree Sayi Janaardanaaya Namaha
 319. Om S’ree Sayi Jaraa Marana Varjitaaya Namaha
 320. Om S’ree Sayi Japaa Kusuma Samkaashaaya Namaha
 321. Om S’ree Sayi Jayine Namaha
 322. Om S’ree Sayi Jayapradaaya Namaha
 323. Om S’ree Sayi Jaagrate Namaha
 324. Om S’ree Sayi Jaatimathabheda Bhanjanaaya Namaha
 325. Om S’ree Sayi Jitaaya Namaha
 326. Om S’ree Sayi Jitakleshaaya Namaha
 327. Om S’ree Sayi Jitendriyaaya Namaha
 328. Om S’ree Sayi Jeevaadhaaraaya Namaha
 329. Om S’ree Sayi Jyothirmayaaya Namaha
 330. Om S’ree Sayi Jyothi Prakaashaaya Namaha
 331. Om S’ree Sayi Jyothi Swaroopaaya Namaha
 332. Om S’ree Sayi Jodiaadipalli Somappaaya Namaha
 333. Om S’ree Sayi Tarkashaastra Panditaaya Namaha
 334. Om S’ree Sayi Tatparaaya Namaha
 335. Om S’ree Sayi Tatpurushaaya Namaha
 336. Om S’ree Sayi Tapomayaaya Namaha
 337. Om S’ree Sayi Tapo Roopaaya Namaha
 338. Om S’ree Sayi Tapo Nidhaye Namaha
 339. Om S’ree Sayi Tapovana Pradataaya Namaha
 340. Om S’ree Sayi Taapatraya Nirmuktaaya Namaha
 341. Om S’ree Sayi Taapasa Hridvaasine Namaha
 342. Om S’ree Sayi Taaraka Swaroopaaya Namaha
 343. Om S’ree Sayi Taaraka Mantraaya Namaha
 344. Om S’ree Sayi Thyagaraajaya Namaha
 345. Om S’ree Sayi Theerthaaya Namaha
 346. Om S’ree Sayi Theevraaya Namaha
 347. Om S’ree Sayi Theekshanaaya Namaha
 348. Om S’ree Sayi Triptaaya Namaha
 349. Om S’ree Sayi Trayeemayaaya Namaha
 350. Om S’ree Sayi Trikaalagnaaya Namaha
 351. Om S’ree Sayi Trigunaatmakaaya Namaha
 352. Om S’ree Sayi Trilokaatmane Namaha
 353. Om S’ree Sayi Trimoortaye Namaha
 354. Om S’ree Sayi Triloka Niruddha Gataye Namaha
 355. Om S’ree Sayi Trivikramaaya Namaha
 356. Om S’ree Sayi Trailokya Naathaaya Namaha
 357. Om S’ree Sayi Tejomayaaya Namaha
 358. Om S’ree Sayi Tejaswarupaaya Namaha
 359. Om S’ree Sayi Tejomoorthaye Namaha
 360. Om S’ree Sayi Dattaatreyaaya Namaha
 361. Om S’ree Sayi Darshaneeyaaya Namaha
 362. Om S’ree Sayi Dayaaparaaya Namaha
 363. Om S’ree Sayi Dayaasaagaraaya Namaha
 364. Om S’ree Sayi Daya Nidhaye Namaha
 365. Om S’ree Sayi Darpana Shobhitaaya Namaha
 366. Om S’ree Sayi Dhaatre Namaha
 367. Om S’ree Sayi Dakshinaa Moorthaye Namaha
 368. Om S’ree Sayi Daana Sheelaya Namaha
 369. Om S’ree Sayi Daana Shooraaya Namaha
 370. Om S’ree Sayi Daana Priyaaya Namaha
 371. Om S’ree Sayi Daana Dharma Paraaya Namaha
 372. Om S’ree Sayi Daamodaraaya Namaha
 373. Om S’ree Sayi Digambaraaya Namaha
 374. Om S’ree Sayi Divyagnaaya Namaha
 375. Om S’ree Sayi Divya Roopaaya Namaha
 376. Om S’ree Sayi Divya Sundaraaya Namaha
 377. Om S’ree Sayi Divyaaya Namaha
 378. Om S’ree Sayi Divaspataye Namaha
 379. Om S’ree Sayi Deena Dayaalave Namaha
 380. Om S’ree Sayi Deena Bandhave Namaha
 381. Om S’ree Sayi Deenajana Poshanaaya Namaha
 382. Om S’ree Sayi Deena Santaapa Naashanaaya Namaha
 383. Om S’ree Sayi Deena Paalakaaya Namaha
 384. Om S’ree Sayi Deenoddhaaranaaya Namaha
 385. Om S’ree Sayi Deergha Vrittaaya Namaha
 386. Om S’ree Sayi Deergha Drishtaye Namaha
 387. Om S’ree Sayi Deeptaaya Namaha
 388. Om S’ree Sayi Dukha Shamanaaya Namaha
 389. Om S’ree Sayi Duraadharshaaya Namaha
 390. Om S’ree Sayi Durlabhaaya Namaha
 391. Om S’ree Sayi Dussvapna Naashanaaya Namaha
 392. Om S’ree Sayi Dushta Janoddhaaranaaya Namaha
 393. Om S’ree Sayi Drida Vrataaya Namaha
 394. Om S’ree Sayi Deva Vinuthaaya Namaha
 395. Om S’ree Sayi Deva Paraatparaaya Namaha
 396. Om S’ree Sayi Deva Devaaya Namaha
 397. Om S’ree Sayi Devagirisuta Sayi Naathaaya Namaha
 398. Om S’ree Sayi Daivagnaaya Namaha
 399. Om S’ree Sayi Daitya Harine Namaha
 400. Om S’ree Sayi Dwaarakamaayi vaasine Namaha
 401. Om S’ree Sayi Doshanivaaranaaya Namaha
 402. Om S’ree Sayi Dhanapathaye Namaha
 403. Om S’ree Sayi Dhanamangala Daayakaaya Namaha
 404. Om S’ree Sayi Dhanadhaanya Daayakaaya Namaha
 405. Om S’ree Sayi Dhanaadhyakshaaya Namaha
 406. Om S’ree Sayi Dhanyaya Namaha
 407. Om S’ree Sayi Dharma Paraaya Namaha
 408. Om S’ree Sayi Dharma Chaarine Namaha
 409. Om S’ree Sayi Dharma Tatparaaya Namaha
 410. Om S’ree Sayi Dharma Poshakaaya Namaha
 411. Om S’ree Sayi Dharma Sthaapanaaya Namaha
 412. Om S’ree Sayi Dharma Paraayanaaya Namaha
 413. Om S’ree Sayi Dharma Shaastragnaaya Namaha
 414. Om S’ree Sayi Dharma Hethave Namaha
 415. Om S’ree Sayi Dharma Krite Namaha
 416. Om S’ree Sayi Dharma Pratishtaapakaaya Namaha
 417. Om S’ree Sayi Dharmishtaaya Namaha
 418. Om S’ree Sayi Dharmeshvaraaya Namaha
 419. Om S’ree Sayi Dharaa Dhaaraaya Namaha
 420. Om S’ree Sayi Dhurandharaaya Namaha
 421. Om S’ree Sayi Natana Manoharaaya Namaha
 422. Om S’ree Sayi Nateshaaya Namaha
 423. Om S’ree Sayi Namashivaaya Namaha
 424. Om S’ree Sayi Naya Bhaya Leelaaya Namaha
 425. Om S’ree Sayi Naraka Vinaashanaaya Namaha
 426. Om S’ree Sayi Nara Naaraayanaaya Namaha
 427. Om S’ree Sayi Narasimhaaya Namaha
 428. Om S’ree Sayi Navaneetha Nataaya Namaha
 429. Om S’ree Sayi Navaneetha Vigrahaaya Namaha
 430. Om S’ree Sayi Naaga Shaayine Namaha
 431. Om S’ree Sayi Naada Binduve Namaha
 432. Om S’ree Sayi Naada Swaroopaaya Namaha
 433. Om S’ree Sayi Naadaanandaaya Namaha
 434. Om S’ree Sayi Naada Paratparaaya Namaha
 435. Om S’ree Sayi Naana Roopaaya Namaha
 436. Om S’ree Sayi Naanaa Bhaasha Vidagdhaaya Namaha
 437. Om S’ree Sayi Naana Shastra Panditaaya Namaha
 438. Om S’ree Sayi Naana Shastra Vidushe Namaha
 439. Om S’ree Sayi Naanaa Kshektra Vaasine Namaha
 440. Om S’ree Sayi Naama Rakshaa Paraayanaaya Namaha
 441. Om S’ree Sayi Naaradeeya Bhakti Bodhakaaya Namaha
 442. Om S’ree Sayi Nigama Stuthaaya Namaha
 443. Om S’ree Sayi Nithya Ranjanaaya Namaha
 444. Om S’ree Sayi Nithya Shuddhaaya Namaha
 445. Om S’ree Sayi Nithyaanandaaya Namaha
 446. Om S’ree Sayi Nithya Pushtaaya Namaha
 447. Om S’ree Sayi Nithya Vaibhavaaya Namaha
 448. Om S’ree Sayi Nithyotsavaaya Namaha
 449. Om S’ree Sayi Nibhaananaaya Namaha
 450. Om S’ree Sayi Niravadyaaya Namaha
 451. Om S’ree Sayi Niranjanaaya Namaha
 452. Om S’ree Sayi Nirahankaaraaya Namaha
 453. Om S’ree Sayi Niraakaraaya Namaha
 454. Om S’ree Sayi Niratankaaya Namaha
 455. Om S’ree Sayi Niraamayaaya Namaha
 456. Om S’ree Sayi Niraashrayaaya Namaha
 457. Om S’ree Sayi Niraalambaaya Namaha
 458. Om S’ree Sayi Nirupadravaaya Namaha
 459. Om S’ree Sayi Nirgunaaya Namaha
 460. Om S’ree Sayi Nirjaraaya Namaha
 461. Om S’ree Sayi Nirmalaaya Namaha
 462. Om S’ree Sayi Nirvikaaraaya Namaha
 463. Om S’ree Sayi Nirvikalpaaya Namaha
 464. Om S’ree Sayi Nishchalaatmane Namaha
 465. Om S’ree Sayi Nishchala Tatvaaya Namaha
 466. Om S’ree Sayi Nish Kalankaaya Namaha
 467. Om S’ree Sayi Nish Prapanchaaya Namaha
 468. Om Sri Sai Nissangaaya Namaha
 469. Om S’ree Sayi Neelagreevaaya Namaha
 470. Om S’ree Sayi Neela Kantaaya Namaha
 471. Om S’ree Sayi Neerajaakshaaya Namaha
 472. Om S’ree Sayi Neela Megha Shyaamalaaya Namaha
 473. Om S’ree Sayi Nirtya Lolaaya Namaha
 474. Om S’ree Sayi Nirtya Sundaraaya Namaha
 475. Om S’ree Sayi Netraananda Bharithaaya Namaha
 476. Om S’ree Sayi Naika Roopaya Namaha
 477. Om S’ree Sayi Nyasta Deha Bahissanchaarine Namaha
 478. Om S’ree Sayi Pankajaa Nayanaaya Namaha
 479. Om S’ree Sayi Pandita Panditaaya Namaha
 480. Om S’ree Sayi Pathitha Paavanaaya Namaha
 481. Om S’ree Sayi Padmapureeshaaya Namaha
 482. Om S’ree Sayi Padma Dala Netraaya Namaha
 483. Om S’ree Sayi Padmanaabhaaya Namaha
 484. Om S’ree Sayi Parthi Vihaaraaya Namaha
 485. Om S’ree Sayi Parthi Graamodbhavaaya Namaha
 486. Om S’ree Sayi Parthipureeshaaya Namaha
 487. Om S’ree Sayi Parthi Kshetra Nivaasine Namaha
 488. Om S’ree Sayi Panchaaksharaaya Namaha
 489. Om S’ree Sayi Parabrahmane Namaha
 490. Om S’ree Sayi Paramaatmane Namaha
 491. Om S’ree Sayi Parameshvaraaya Namaha
 492. Om S’ree Sayi Parabrahma Svaroopaaya Namaha
 493. Om S’ree Sayi Paramaishvaraaya Karanaaya Namaha
 494. Om S’ree Sayi Parama Pavitraaya Namaha
 495. Om S’ree Sayi Paramaananda Moorthaye Namaha
 496. Om S’ree Sayi Paramaartaaya Namaha
 497. Om Sree Sayi Paranjyothishe Namaha
 498. Om S’ree Sayi Para Prakaashaaya Namaha
 499. Om S’ree Sayi Para Hitaaya Namaha
 500. Om S’ree Sayi Parama Spashtaaya Namaha
Loading...
Shopping Cart
There are no products in the cart!
Total
0.00
0