பகவான் ஸ்ரீ ஸத்ய ஸாயி ஸஹஸ்ர நாமாவளி 1-500

பகவான் ஸ்ரீ ஸத்ய ஸாயி பாபா அஷ்டோத்தர ஸஹஸ்ர நாமாவளி 1-500

 1. ஓம் ஸ்ரீ ஸத்ய ஸாயி ஸத்குரவே நம:
 2. ஓம் ஸ்ரீ பகவான் ஸத்ய ஸாயி பாபாய நம:
 3. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி அகார ரூபாய நம:
 4. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி அகல்மஷாய நம:
 5. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி அகண்ட பரிபூரண ஸச்சிதானந்தாய நம:
 6. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி அகிலாண்ட கோடி ப்ரஹ்மாண்ட நாயகாய நம:
 7. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி அகிலா தாராய நம:
 8. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி அகிலேச்வராய நம:
 9. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி அகணித குணாய நம:
 10. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி அக்ரகண்யாய நம:
 11. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி அசஞ்சலாய நம:
 12. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி அசிந்த்யாய நம:
 13. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி அசிந்த்ய சக்தயே நம:
 14. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி அச்யுதாய நம:
 15. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி அணவே நம:
 16. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி அதிரூப லாவண்ய ஸ்வரூபாய நம:
 17. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி அதிஸுந்தர வதனாய நம:
 18. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி அதிப்ரேம ப்ரதர்சகாய நம:
 19. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி அதீதாய நம:
 20. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி அதுலாய நம:
 21. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி அத்யுத்தாராய நம:
 22. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி அத்புத சர்யாய நம:
 23. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி அத்புத விக்ரஹாய நம:
 24. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி அத்ருச்யாய நம:
 25. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி அர்த்தநாரீச்வராய நம:
 26. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி அனந்தநாய நம:
 27. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி அனகாய நம:
 28. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி அனந்த கல்யாண குணாய நம:
 29. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி அனந்த நுத கீர்த்தனாய நம:
 30. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி அனந்த ஸஸௌக்யதாய நம:
 31. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி அன்ன வஸ்த்ரதாய நம:
 32. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி அநாத நாதாய நம:
 33. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி அநாத வத்ஸலாய நம:
 34. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி அநாத ரக்ஷகாய நம:
 35. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி அனாதி நிதனாய நம:
 36. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி அனாமயாய நம:
 37. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி அனிவ்ருத்தாத்மனே நம:
 38. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி அனுக்ரஹ கர்த்ரே நம:
 39. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி அனேக மூர்த்தயே நம:
 40. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி அந்தர்யாமினே நம:
 41. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி அந்தஹ்கரண சுத்தி ப்ரதாய நம:
 42. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி அபராஜிதாய நம:
 43. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி அபரூப சக்தயே நம:
 44. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி அபவர்க ப்ரதாயகாய நம:
 45. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி அபம்ருத்யு நாசகாய நம:
 46. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி அபாந்தராத்மனே நம:
 47. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி அபார சக்தயே நம:
 48. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி அபூர்வ சக்தயே நம:
 49. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி அப்ரமேயாய நம:
 50. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி அபய ப்ரதாய நம:
 51. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி அபய ஹஸ்தாய நம:
 52. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி அபிலாஷ ப்ரஸாதகாய நம:
 53. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி அபீஷ் தாயகாய நம:
 54. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி அபேதானந்த ப்ரதாய நம:
 55. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி அமராய நம:
 56. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி அமரப்ரபவே நம:
 57. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி அமராதீச்வராய நம:
 58. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி அமலாய நம:
 59. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி அமர்த்யாய நம:
 60. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி அமித பராக்ரமாய நம:
 61. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி அமித நாசனாய நம:
 62. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி அம்ருதாய நம:
 63. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி அம்ருத வர்ஷிணே நம:
 64. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி அம்ருத பாஷிணே நம:
 65. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி அமோக ஸம்பன்னாய நம:
 66. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி அரவிந்தாக்ஷாய நம:
 67. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி அருணாசலாய நம:
 68. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி அரூபா வ்யக்தாய நம:
 69. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி அரோகத்ருடகாத்ர ப்ரஸாதகாய நம:
 70. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி அலங்க்ருத கேசாய நம:
 71. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி அவதார மூர்த்தயே நம:
 72. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி அவிக்ன காரகாய நம:
 73. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி அவ்யக்தாய நம:
 74. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி அவ்யக்த ரூபாய நம:
 75. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி அவ்யயாய நம:
 76. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி அசக்ய ரஹிதாய நம:
 77. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி அசேஷ ஜனவந்த்யாய நம:
 78. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி அக்ஷயாய நம:
 79. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி அஷ் ஸித்திப்ரதாய நம:
 80. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி அக்ஷோப்யாய நம:
 81. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி அஸஹாய ஸஹாயாய நம:
 82. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி அக்ஞான நாசனாய நம:
 83. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி அஹங்கார நாசனாய நம:
 84. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி அம்புஜ லோசனாய நம:
 85. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஆகம ஸம்ஸ்துதாய நம:
 86. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஆதங்க நிக்ரஹாய நம:
 87. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஆதிசேஷ சயனாய நம:
 88. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஆர்த்தத்ராண பராயணாய நம:
 89. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஆர்த்த ஸம்ரக்ஷண தீக்ஷிதாய நம:
 90. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஆர்த்தி ஹராய நம:
 91. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஆத்மானந்தாய நம:
 92. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஆத்ம ஸ்வரூபாய நம:
 93. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஆத்ம தத்வ போதகாய நம:
 94. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஆத்ம ரமணாய நம:
 95. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஆத்மானாத்ம விசார போதகாய நம:
 96. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஆதர்ச புருஷாய நம:
 97. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஆதி புருஷாய நம:
 98. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஆதி சக்தயே நம:
 99. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஆதி தேவாய நம:
 100. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஆதி வஸ்தவே நம:
 101. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஆதி கூர்மாய நம:
 102. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஆதி வராஹாய நம:
 103. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஆத்யாய நம:
 104. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஆத்யந்த ரஹிதாய நம:
 105. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஆதார சக்தயே நம:
 106. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஆதார நிலயாய நம:
 107. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஆதிவ்யாதி ஹராய நம:
 108. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஆட்யாய நம:
 109. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஆனந்தாய நம:
 110. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஆனந்த தாய நம:
 111. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஆனந்த பரிதாய நம:
 112. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஆனந்த ப்ரஸாதகாய நம:
 113. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஆனந்த ரூபாய நம:
 114. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஆபத் பாந்தவாய நம:
 115. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஆபந்நிவாரகாய நம:
 116. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஆபஸ்தம்ப ஸூத்ராய நம:
 117. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஆரோக்ய ப்ரதாய நம:
 118. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஆசாபாச நாசகாய நம:
 119. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஆச்ரித ரஷகாய நம:
 120. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஆச்ரித வத்ஸலாய நம:
 121. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஆச்சர்ய ரூபாய நம:
 122. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஆச்சர்யா ப்ரவர்த்தகாய நம:
 123. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி அஹ்லாத வதனாய நம:
 124. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஆஞ்ஜனேயாய நம:
 125. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி இகார ரூபாய நம:
 126. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி இதிஹாஸ ஸ்துதி ச்ருதாய நம:
 127. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி இந்த்ராதி ப்ரியாய நம:
 128. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி இந்த்ர போக பலப்ரதாய நம:
 129. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி இச்சாசக்தி ஞானசக்தி ஸ்வரூபாய நம:
 130. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி இஷ்டாய நம:
 131. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி இஷ்டமூர்த்தி பலப்ரதாய நம:
 132. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி இஷ்டேஷ்ட வரதாய நம:
 133. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி இஷ் காம்ய பலப்ரதாயகாய நம:
 134. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஈதிபீதி ஹராய நம:
 135. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஈப்ஸிதார்த்த ப்ரதாயகாய நம:
 136. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஈச்வராய நம:
 137. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஈசானாய நம:
 138. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஈச்வராம்பா ஸுதாய நம:
 139. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஈஷணத்ரய வர்ஜிதாய நம:
 140. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி உத்தமாய நம:
 141. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி உத்தம குண ஸம்பன்னாய நம:
 142. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி உத்க்ருஷ்டாய நம:
 143. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி உத்ஸாஹாய நம:
 144. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி உதாராய நம:
 145. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி உதார கீர்த்தயே நம:
 146. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி உதீப்ரஸாதினே நம:
 147. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி உபதேஷ்ட்ரே நம:
 148. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி உபத்ரவ ஹரணாய நம:
 149. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி உபாதி நிவர்த்தகாய நம:
 150. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி உன்மத்தாய நம:
 151. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி உன்மேஷாய நம:
 152. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி உமா மஹேச்வர ஸ்வரூபாய நம:
 153. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி உரகாதி ப்ரியாய நம:
 154. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி உரக விபூஷணாய நம:
 155. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி உஷ்ண சமனாய நம:
 156. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஊர்ஜ பாலகாய நம:
 157. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஊர்ஜகதி தாயகாய நம:
 158. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஊர்ஜஸ்வலாய நம:
 159. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஊர்ஜிதாய நம:
 160. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஊர்ஜித சாஸனாய நம:
 161. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஊர்ஜிதோ தாராய நம:
 162. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ருஜூகராய நம:
 163. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ரூஜுரூபாய நம:
 164. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ரூஜுமார்க ப்ரதர்சகாய நம:
 165. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ருணத்ரய விமோசனாய நம:
 166. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ருஷிதேவகண ஸ்துத்யாய நம:
 167. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஏகபதயே நம:
 168. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஏகஸ்மம நம:
 169. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஏகாண்டாய நம:
 170. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஏகாந்தாய நம:
 171. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஏகேச்வராய நம:
 172. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஏஸநௌக நாசானாய நம:
 173. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஐச்வர்யாய நம:
 174. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஐச்வர்ய தாயகாய நம:
 175. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஓம்கார ரூபாய நம:
 176. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஓம்கார காத்ராய நம:
 177. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஓம்கார ப்ரியாய நம:
 178. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஓம்கார பரமார்த்தாய நம:
 179. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஓம்காராய நம:
 180. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஔதும்பராய நம:
 181. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஔதார்யாய நம:
 182. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஔதார்ய சீலாய நம:
 183. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஔஷத கராய நம:
 184. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி கர்ப்பூர காந்தி தவளித சோபாய நம:
 185. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி கமனீயாய நம:
 186. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி கர்ம த்வம்ஸினே நம:
 187. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி கர்மதாய நம:
 188. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி கர்மயோக விசாரதாய நம:
 189. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி கருணாகராய நம:
 190. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி கருணா ஸாகராய நம:
 191. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி கருணா நிதயே நம:
 192. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி கருணாரஸ ஸம்பூர்ணாய நம:
 193. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி கருணா பூர்ண ஹ்ருதயாய நம:
 194. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி கலாநிதயே நம:
 195. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி கலாதாராய நம:
 196. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி கலியுக வரதாய நம:
 197. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி கலி கஷ்மஷ நாசினே நம:
 198. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி கலிதாப ஹ்ருதே நம:
 199. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி கலுஷவிதூராய நம:
 200. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி கல்யாண குணாய நம:
 201. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி கல்ப தரவே நம:
 202. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி கல்பாந்தகாய நம:
 203. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி கல்மஷ த்வம்ஸினே நம:
 204. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி கவி புங்கவாய நம:
 205. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி கனகாம்பர தாரிணே நம:
 206. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி களங்க ரஹிதாய நம:
 207. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி காம ரூபாய நம:
 208. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி காம நாசாய நம:
 209. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி காமக்ரோத த்வம்ஸினே நம:
 210. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி காமித பலதாயகாய நம:
 211. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி காரணாய நம:
 212. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி கார்ய காரண சரீராய நம:
 213. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி கார்ய காரண நிர்முக்தாய நம:
 214. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி காருண்ய மூர்த்தயே நம:
 215. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி காலாய நம:
 216. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி கால காலாய நம:
 217. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி கால கண்டாய நம:
 218. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி காலா தீதாய நம:
 219. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி கால தர்ப்ப தமனாய நம:
 220. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி கால மபரவாய நம:
 221. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி காஷாயாம் பரதாரிணே நம:
 222. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி குபேராய நம:
 223. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி குமார குருவராய நம:
 224. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி குவலேக்ஷணாய நம:
 225. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி குசலாய நம:
 226. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி கூ ஸ்தாய நம:
 227. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி க்ருதக்ஞாய நம:
 228. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி க்ருபா நிதயே நம:
 229. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி க்ருபா கராய நம:
 230. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி க்ருஷ்ணாய நம:
 231. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி கேசவாய நம:
 232. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி கேசவ மாதவ ஸ்ரீ ஹரி ரூபாய நம:
 233. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி க்லேச நாசனாய நம:
 234. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி கைலாஸ நாதாய நம:
 235. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி கைலாஸ பதயே நம:
 236. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி கைவல்ய தாயினே நம:
 237. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி கோமளாங்காகாய நம:
 238. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி கோடி ஸுர்ய ஸமப்ரபாய நம:
 239. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி கோலாஹல ப்ரியாய நம:
 240. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி க்ரோத நாசனாய நம:
 241. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி கரதாப ஹராய நம:
 242. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி கலநிக்ரஹாய நம:
 243. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி கேசர ஸ்துதாய நம:
 244. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி கேசர ஜன ப்ரியாய நம:
 245. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி க்யாதாய நம:
 246. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி க்யாதிப்ரதாயகாய நம:
 247. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி கம்பீராய நம:
 248. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி கங்காதராய நம:
 249. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி கணபதயே நம:
 250. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி கணநீய குணாய நம:
 251. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி கணநீய சரித்ராய நம:
 252. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி கத்ய பத்ய ப்ரியாய நம:
 253. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி காத்ர க்ஷேத்ராய நம:
 254. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி கான ப்ரியாய நம:
 255. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி காயத்ரீ தீக்ஷா தாயகாய நம:
 256. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி கீதா போதகாய நம:
 257. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி கீதோத்தாரணாய நம:
 258. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி கீர்வாண ஸம்ஸேவ்வாய நம:
 259. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி குணநிதயே நம:
 260. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி குணவர்த்தனாய நம:
 261. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி குணச்ரேஷ்டாய நம:
 262. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி குணக்ஞாய நம:
 263. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி குணாகராய நம:
 264. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி குணாத்மனே நம:
 265. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி குணாதீதாயே நம:
 266. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி குணார்ணவாய நம:
 267. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி குருவராய நம:
 268. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி குரு ச்ரேஷ்டாய நம:
 269. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி குஹ்யாய நம:
 270. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி குஹாய நம:
 271. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி கோவிந்தாய நம:
 272. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி கோபாலாய நம:
 273. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி கோதாவரீ தீரவாஸினே நம:
 274. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி கன கம்பீர கோஷணாய நம:
 275. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி க்ருணா நிதயே நம:
 276. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி சந்த்ர கலாய நம:
 277. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி சந்திர சேகராய நம:
 278. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி சந்த்ரார்க கோடி ஸத்ருசாய நம:
 279. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி சஞ்சல நாசனாய நம:
 280. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஸாயி சதுராய நம:
 281. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி சதுஷ்ஷஷ்டி கலாநிதயே நம:
 282. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி சதுர்வேத ஸம்பன்னாய நம:
 283. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி சதுர்வேத சிரோரத்னாய நம:
 284. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி சரிதாம்ருத ஸாகராய நம:
 285. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி சாரு ரூபாய நம:
 286. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி சாரு சீலாய நம:
 287. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி சித் ஸ்வரூபாய நம:
 288. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி சித்த வ்ருத்தி சுத்தி கராய நம:
 289. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி சித்ராவதீ தட புட்டபர்த்தி விஹாரிணே நம:
 290. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி சிதம்பரேசாய நம:
 291. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி சிதாபாஸாய நம:
 292. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி சிதாநந்தாய நம:
 293. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி சித்ரூபாய நம:
 294. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி சின்மயாய நம:
 295. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி சைதன்யாய நம:
 296. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி சைத்ராய நம:
 297. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி சன்னத்ரை குண்ய ரூபாய நம:
 298. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி சேதி தாகில பாதகாய நம:
 299. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஜகத் குரவே நம:
 300. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஜகத் பூஜ்யாய நம:
 301. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஜகத் ச்ரேஷ்டாய நம:
 302. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஜகத் பதயே நம:
 303. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஜகத் ரக்ஷகாய நம:
 304. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஜகத் ப்ரியாய நம:
 305. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஜகத் ஸாக்க்ஷிணே நம:
 306. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஜகத் ஸேவ்யாய நம:
 307. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஜகத் விபவே நம:
 308. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஜகதீசாய நம:
 309. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஜகதுத் தாரகாய நம:
 310. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஜகதானந்த ஜனகாய நம:
 311. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஜகந்நாதாய நம:
 312. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஜகந்மயாய நம:
 313. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஜகந்மோஹனாய நம:
 314. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஜன ப்ரியாய நம:
 315. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஜனாச்ரயாய நம:
 316. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஜன ஜன்ம நிபர்ஹணாய நம:
 317. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஜன ஜாட்யாபஹாரகாய நம:
 318. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஜனார்தனாய நம:
 319. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஜராமரண வர்ஜிதாய நம:
 320. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஜபா குஸும ஸங்காசாய நம:
 321. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஜயினே நம:
 322. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஜயப்ரதாய நம:
 323. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஜாக்ரதே நம:
 324. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஜாதிமத பேத பஞ்ஜனாய நம:
 325. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஜிதாய நம:
 326. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஜிதக்லேசாய நம:
 327. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஜிதேந்த்ரியாய நம:
 328. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஜீவாதாராய நம:
 329. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஜ்யோதிர்மயாய நம:
 330. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஜ்யோதி ப்ரகாசாய நம:
 331. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஜ்யோதி ஸ்வரூபாய நம:
 332. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஜோடி ஆதி பள்ளி ஸோமப்பாய நம:
 333. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி தர்கசாஸ்த்ர பண்டிதாய நம:
 334. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி தத்பராய நம:
 335. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி தத் புருஷாய நம:
 336. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி தபோ மயாய நம:
 337. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி தபோ ரூபாய நம:
 338. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி தபோ நிதயே நம:
 339. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி தபோவன ப்ரதாத்ரே நம:
 340. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி தாபத்ரய நிர்முக்தாய நம:
 341. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி தாபஸ ஹ்ருத்வாஸினே நம:
 342. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி தாரக ஸ்வரூபாய நம:
 343. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி தாரக மந்தராய நம:
 344. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி த்யாகராஜாய நம:
 345. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி தீர்த்தாய நம:
 346. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி தீவ்ராய நம:
 347. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி தீக்ஷ்ணாய நம:
 348. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி த்ருப்தாய நம:
 349. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி த்ரயீமயாய நம:
 350. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி த்ரிகாலக்ஞாய நம:
 351. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி த்ரிகுணாத்மகாய நம:
 352. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி த்ரிலோகாத்மனே நம:
 353. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி த்ரிமூர்த்தயே நம:
 354. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி த்ரிலோகா நிருத்தகதயே நம:
 355. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி த்ரிவிக்ரமாய நம:
 356. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி த்ரைலோக்ய நாதாய நம:
 357. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி தேஜோமயாய நம:
 358. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி தேஜ ஸ்வரூபாய நம:
 359. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி தேஜோ மூர்த்தயே நம:
 360. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி தத்தாத்ரேயாய நம:
 361. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி தர்சனீயாய நம:
 362. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி தயாபராய நம:
 363. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி தயா ஸாகராய நம:
 364. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி தயா நிதயே நம:
 365. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி தர்பண சோபிதாய நம:
 366. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி தாத்ரே நம:
 367. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி தாக்ஷிண்ய மூர்த்தயே நம:
 368. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி தான சீலாய நம:
 369. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி தான சூராய நம:
 370. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி தான ப்ரியாய நம:
 371. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி தான தர்ம பராய நம:
 372. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி தாமோதராய நம:
 373. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி திகம்பராய நம:
 374. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி திவ்யக்ஞாய நம:
 375. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி திவ்ய ரூபாய நம:
 376. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி திவ்ய ஸுந்தராய நம:
 377. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி திவ்யாய நம:
 378. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி திவஸ் பதயே நம:
 379. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி தீனதயாளவே நம:
 380. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி தீனபந்தவே நம:
 381. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி தீன ஜன போஷணாய நம:
 382. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி தீன ஸந்தாப நாசனாய நம:
 383. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி தீன பாலகாய நம:
 384. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி தீனோத்தரணாய நம:
 385. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி தீர்க வ்ரதாய நம:
 386. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி தீர்க த்ருஷ்டயே நம:
 387. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி தீப்தாய நம:
 388. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி துஃக சமனாய நம:
 389. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி துராதர்ஷாய நம:
 390. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி துர்லபாய நம:
 391. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி துஸ்வப்னநாசனாய நம:
 392. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி துஷ் ஜனோத்தரணாய நம:
 393. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி த்ரு விரதாய நம:
 394. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி தேவ வினுதாய நம:
 395. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி தேவ பராத்பராய நம:
 396. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி தேவ தேவாய நம:
 397. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி தேவகிரிஸுத ஸாயி நாதாய நம:
 398. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி மதவக்ஞாய நம:
 399. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி மதத்ய ஹாரிணே நம:
 400. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி த்வாரகாமாயி வாஸினே நம:
 401. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி தோஷ நிவாரணாய நம:
 402. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி தனபதயே நம:
 403. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி தனமாங்கல்ய தாயகாய நம:
 404. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி தன தான்ய தாயகாய நம:
 405. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி தனாத்யக்ஷாய நம:
 406. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி தன்யாய நம:
 407. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி தர்ம பராய நம:
 408. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி தர்ம சாரிணே நம:
 409. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி தர்ம தத்பராய நம:
 410. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி தர்ம போஷகாய நம:
 411. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி தர்ம ஸ்தாபகாய நம:
 412. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி தர்மபராயணாய நம:
 413. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி தர்ம சாஸ்த்ரக்ஞாய நம:
 414. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி தர்ம ஹேதவே நம:
 415. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி தர்ம க்ருதே நம:
 416. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி தர்ம ப்ரதிஷ்டாபகாய நம:
 417. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி தர்மிஷ்டாய நம:
 418. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி தர்மேச்வராய நம:
 419. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி தரா தராய நம:
 420. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி துரந்தராய நம:
 421. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி நடன மனோஹராய நம:
 422. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி நட சாய நம:
 423. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி நமச்சிவாய நம:
 424. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி நய பய லீலாய நம:
 425. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி நரக வினாசனாய நம:
 426. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி நர நாராயணாய நம:
 427. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி நரஸிம்ஹாய நம:
 428. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி நவனீத நடாய நம:
 429. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி நவனீத விக்ரஹாய நம:
 430. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி நாக சாயினே நம:
 431. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி நாத பிந்தவே நம:
 432. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி நாத ஸ்வரூபாய நம:
 433. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி நாதா நந்தாய நம:
 434. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி நாத பராத்பராய நம:
 435. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி நானா ரூபாய நம:
 436. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி நானா பாஷா விதக்தாய நம:
 437. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி நானா சாஸ்த்ர பண்டிதாய நம:
 438. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி நானா சாஸ்த்ர விதுஷே நம:
 439. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி நானா க்ஷேத்ர வாஸினே நம:
 440. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி நாம ரக்ஷா பராயணாய நம:
 441. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி நாரதீய பக்தி போதகாய நம:
 442. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி நிகம ஸ்துதாய நம:
 443. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி நித்ய ரஞ்சனாய நம:
 444. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி நித்ய சுத்தாய நம:
 445. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி நித்யானந்தாய நம:
 446. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி நித்ய புஷ்டாய நம:
 447. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி நித்ய மவபவாய நம:
 448. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி நித்யோத்ஸவாய நம:
 449. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி நிபானனாய நம:
 450. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி நிரவத்யாய நம:
 451. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி நிரஞ்ஜனாய நம:
 452. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி நிரஹங்காராய நம:
 453. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி நிராகாராய நம:
 454. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி நிராதங்காய நம:
 455. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி நிராமயாய நம:
 456. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி நிராச்ரயாய நம:
 457. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி நிராலம்பாய நம:
 458. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி நிருபத்ரவாய நம:
 459. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி நிர்குணாய நம:
 460. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி நிர்ஜராய நம:
 461. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி நிர்மலாய நம:
 462. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி நிர்விகாராய நம:
 463. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி நிர்விகல்பாய நம:
 464. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி நிச்சலாத்மனே நம:
 465. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி நிச்சல தத்வாய நம:
 466. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி நிஷ் களங்காய நம:
 467. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி நிஷ் ப்ரபஞ்சாய நம:
 468. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி நிஸ்ஸங்காய நம:
 469. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி நீலக்ரீவாய நம:
 470. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி நீலகண்டாய நம:
 471. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி நீரஜாக்ஷாய நம:
 472. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி நீல மேகச்யாமளாய நம:
 473. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ந்ருத்ய லோலாய நம:
 474. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ந்ருத்ய ஸுந்தராய நம:
 475. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி நேத்ரானந்த பரிதாய நம:
 476. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி மநக ரூபாய நம:
 477. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ந்யஸ்த தேஹ பஹிஸ்ஸஞ்சாரிணே நம:
 478. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி பங்கஜ நயனாய நம:
 479. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி பண்டித பண்டிதாய நம:
 480. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி பதித பாவனாய நம:
 481. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி பத்ம புரீசாய நம:
 482. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி பத்ம தள நேத்ராய நம:
 483. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி பத்மநாபாய நம:
 484. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி பர்த்தி விஹாராய நம:
 485. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி பர்த்தி க்ராமோத்பவாய நம:
 486. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி பர்த்தி புரீசாய நம:
 487. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி பர்த்தி க்ஷேத்ர நிவாஸினே நம:
 488. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி பஞ்சாக்ஷராய நம:
 489. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி பர ப்ரஹ்மணே நம:
 490. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி பரமாத்மனே நம:
 491. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி பரமேச்வராய நம:
 492. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி பரப்ரஹ்ம ஸ்வரூபாய நம:
 493. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி பரமம ச்வர்ய காரணாய நம:
 494. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி பரம பவித்ராய நம:
 495. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி பரமானந்த மூர்த்தயே நம:
 496. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி பரமார்த்தாய நம:
 497. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி பரஞ்ஜ்யோதிஷே நம:
 498. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி பரப்ரகாசாய நம:
 499. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி பர ஹிதாய நம:
 500. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி பரம ஸ்பஷ்டாய நம:
Loading...
வணிக வண்டி
வணிக வண்டியில் தயாரிப்புகள் எதுவும் இல்லை!
மொத்தம்
0.00
0