Sri Sathya Sai Saharsranamam (501-1008)

 1. Om S’ree Sayi Paraat Paraaya Namaha
 2. Om S’ree Sayi Paraashakti Parigrahaaya Namaha
 3. Om S’ree Sayi Paripaalakaaya Namaha
 4. Om S’ree Sayi Paroksha Priyaaya Namaha
 5. Om S’ree Sayi Paropakaara Tatparaaya Namaha
 6. Om S’ree Sayi Pavitraaya Namaha
 7. Om S’ree Sayi Pashupathaye Namaha
 8. Om S’ree Sayi Paandurangaaya Namaha
 9. Om S’ree Sayi Paapa Vidooraaya Namaha
 10. Om S’ree Sayi Paapa Haarine Namaha
 11. Om S’ree Sayi Paavanaaya Namaha
 12. Om S’ree Sayi Pingalaaya Namaha
 13. Om S’ree Sayi Peedaa Parihaarine Namaha
 14. Om S’ree Sayi Puraathanaaya Namaha
 15. Om S’ree Sayi Purana Purushaya Namaha
 16. Om S’ree Sayi Purushottamaaya Namaha
 17. Om S’ree Sayi Purogamaaya Namaha
 18. Om S’ree Sayi Puttaparthi Shaapa Vimochakaaya Namaha
 19. Om S’ree Sayi Puttaparthi Phala Pusthi Prasaadaaya Namaha
 20. Om S’ree Sayi Punyaaya Namaha
 21. Om S’ree Sayi Pundareekaakshaaya Namaha
 22. Om S’ree Sayi Punya Krite Namaha
 23. Om S’ree Sayi Punya Purushaaya Namaha
 24. Om S’ree Sayi Punya Phala Pradaaya Namaha
 25. Om S’ree Say’i Punya Vivardhanaaya Namaha
 26. Om S’ree Sayi Punya Shravana Keerthanaaya Namaha
 27. Om S’ree Sayi Punya Paraayanaaya Namaha
 28. Om S’ree Sayi Pulaka Bhooshanaaya Namaha
 29. Om S’ree Sayi Poornaaya Namaha
 30. Om S’ree Sayi Poorna Bodhaaya Namaha
 31. Om S’ree Sayi Poornaa Nandaaya Namaha
 32. Om S’ree Sayi Poojyaaya Namaha
 33. Om S’ree Sayi Poorvajaaya Namaha
 34. Om S’ree Sayi Prakaashaatmane Namaha
 35. Om S’ree Sayi Pragrahaaya Namaha
 36. Om S’ree Sayi Prathyakshaaya Namaha
 37. Om S’ree Sayi Prathyaksha Moorthaye Namaha
 38. Om S’ree Sayi Pradhaana Purushaaya Namaha
 39. Om S’ree Sayi Pranavaaya Namaha
 40. Om S’ree Sayi Pranava Naathaaya Namaha
 41. Om S’ree Sayi Pranava Swaroopaaya Namaha
 42. Om S’ree Sayi Pranavaanandaaya Namaha
 43. Om S’ree Sayi Pranataarthi Haraaya Namaha
 44. Om S’ree Sayi Prashaanthaaya Namaha
 45. Om S’ree Sayi Prashaantha Maanasaaya Namaha
 46. Om S’ree Sayi Prashaanthi Rakshakaaya Namaha
 47. Om S’ree Sayi Prashanthi Nilaya Vaasine Namaha
 48. Om S’ree Sayi PrashaantI Nilaya Nirmaarthre Namaha
 49. Om S’ree Sayi Prasaada Mukhaaya Namaha
 50. Om S’ree Sayi Prasanna Roopaaya Namaha
 51. Om S’ree Sayi Prasannaarthi Haraaya Namaha
 52. Om S’ree Sayi Prasaritha Hastha Sarva Saamagraye Namaha
 53. Om S’ree Sayi Pralaya Kaarakaaya Namaha
 54. Om S’ree Sayi Praanaaya Namaha
 55. Om S’ree Sayi Praana Daaya Namaha
 56. Om S’ree Sayi Pragnaaya Namaha
 57. Om S’ree Sayi Priyaaya Namaha
 58. Om S’ree Sayi Priya Darshanaaya Namaha
 59. Om S’ree Sayi Preeti Vardhanaaya Namaha
 60. Om S’ree Sayi Prema Pradaaya Namaha
 61. Om S’ree Sayi Premamoorthaye Namaha
 62. Om S’ree Sayi Prema Swaroopaaya Namaha
 63. Om S’ree Sayi Premaatmane Namaha
 64. Om S’ree Sayi Prema Sayi Naatha Avathaara Prathignaaya Namaha
 65. Om S’ree Sayi Phala Dayakaya Namaha
 66. Om S’ree Sayi Banda Vimochanaaya Namaha
 67. Om S’ree Sayi Bala Pramathanaaya Namaha
 68. Om S’ree Sayi Balishthaaya Namaha
 69. Om S’ree Sayi Bahu Roopa Vishva Moorthaye Namaha
 70. Om S’ree Sayi Bindu Vaasine Namaha
 71. Om S’ree Sayi Beejaaya Namaha
 72. Om S’ree Sayi Brahma Roopaaya Namaha
 73. Om S’ree Sayi Brahma Vivardhanaaya Namaha
 74. Om S’ree Sayi Brahma Chaarine Namaha
 75. Om S’ree Sayi Brahmaanandaaya Namaha
 76. Om S’ree Sayi Brahmesha Vishnu Roopaaya Namaha
 77. Om S’ree Sayi Brahmopadesha karte Namaha
 78. Om S’ree Sayi Brahmane Namaha
 79. Om S’ree Sayi Brihachchakthi Dhanurdharaaya Namaha
 80. Om S’ree Sayi Braahmana Priyaaya Namaha
 81. Om S’ree Sayi Bhakta Priyaaya Namaha
 82. Om S’ree Sayi Bhakta Vatsalaaya Namaha
 83. Om S’ree Sayi Bhakta Mandaaraaya Namaha
 84. Om S’ree Sayi Bhakta jana Lolaaya Namaha
 85. Om S’ree Sayi Bhakta Jana Hridaya Vihaarine Namaha
 86. Om S’ree Sayi Bhaktha Hrid Vaasine Namaha
 87. Om S’ree Sayi Bhaktha Jana Hridaalayaaya Namaha
 88. Om S’ree Sayi Bhaktha Paraadheenaaya Namaha
 89. Om S’ree Sayi Bhakthi Mukthi Pradaaya Namaha
 90. Om S’ree Sayi Bhaktha Rodhana Nigrahantre Namaha
 91. Om S’ree Sayi Bhaktha Shakti Pradaaya Namaha
 92. Om S’ree Sayi Bhakta Supriyaaya Namaha
 93. Om S’ree Sayi Bhakthaa Bheeshta Daayakaaya Namaha
 94. Om S’ree Sayi Bhakthaa Bheeshta Varadaaya Namaha
 95. Om S’ree Sayi Bhakthaa Bheeshta Devatha Moorthaye Namaha
 96. Om S’ree Sayi Bhakthaanugraha Moorthaye Namaha
 97. Om S’ree Sayi Bhakthavana Samarthaaya Namaha
 98. Om S’ree Sayi Bhakthaavana Pratignaaya Namaha
 99. Om S’ree Sayi Bhakthaabheeshta Kaamya Phala Pradaaya Namaha
 100. Om S’ree Sayi Bhakthi Gnaana Pradaaya Namaha
 101. Om S’ree Sayi Bhakthi Gnaana Pradeepaaya Namaha
 102. Om S’ree Sayi Bhakthi Vivardhanaaya Namaha
 103. Om S’ree Sayi Bhagavathe Namaha
 104. Om S’ree Sayi Bhajana Priyaaya Namaha
 105. Om S’ree Sayi Bhaaradwaaja Rishi Gotraaya Namaha
 106. Om S’ree Sayi Bhava Naashanaaya Namaha
 107. Om S’ree Sayi Bhavana Daayakaaya Namaha
 108. Om S’ree Sayi Bhava Roga Haraaya Namaha
 109. Om S’ree Sayi Bhava Bandha Vimochanaaya Namaha
 110. Om S’ree Sayi Bhava Thaapa Haraaya Namaha
 111. Om S’ree Sayi Bhava Bhaya Bhanjanaaya Namaha
 112. Om S’ree Sayi Bhava Bhaya Haraya Namaha
 113. Om S’ree Sayi Bhavayaya Namaha
 114. Om S’ree Sayi Bhasma Daaya Namaha
 115. Om S’ree Sayi Bhasmaavirbhava Hastaaya Namaha
 116. Om S’ree Sayi Bhasmoddhoohita Vigrahaaya Namaha
 117. Om S’ree Sayi Bhasmoddhoolitha Sarvaangaaya Namaha
 118. Om S’ree Sayi Bhaagavatha Priyaaya Namaha
 119. Om S’ree Sayi Bhaagya Vardhanaaya Namaha
 120. Om S’ree Sayi Bhaavaaya Namaha
 121. Om S’ree Sayi Bhaaskaraaya Namaha
 122. Om S’ree Sayi Bhishagvaraaya Namaha
 123. Om S’ree Sayi Bhuvaneshwaraaya Namaha
 124. Om S’ree Sayi Bhukti Mukti Swargaapavarga Daayakaaya Namaha
 125. Om S’ree Sayi Bhootaa Vaasaaya Namaha
 126. Om S’ree Sayi Bhoota Bhavishyat Bhaava Varjithaaya Namaha
 127. Om S’ree Sayi Bhraanti Naashanaaya Namaha
 128. Om S’ree Sayi Bhrajishnave Namaha
 129. Om S’ree Sayi Bhojya Pradaaya Namaha
 130. Om S’ree Sayi Mangala Pradaya Namaha
 131. Om S’ree Sayi Mangala Daayakaaya Namaha
 132. Om S’ree Sayi Mangala Sootra Daayakaaya Namaha
 133. Om S’ree Sayi Mantra Tantra Vishaaradaaya Namaha
 134. Om S’ree Sayi Mantra Tantra Vidhaaya Namaha
 135. Om S’ree Sayi Mantra Saaraaya Namaha
 136. Om S’ree Sayi Mantraaya Namaha
 137. Om S’ree Sayi Mandasmitha Prabhaakaraaya Namaha
 138. Om S’ree Sayi Manda Haasa Vadanaaya Namaha
 139. Om S’ree Sayi Makara Roopaya Namaha
 140. Om S’ree Sayi Mada Naashanaaya Namaha
 141. Om S’ree Sayi Madhuraaya Namaha
 142. Om S’ree Sayi Madhura Vachanaaya Namaha
 143. Om S’ree Sayi Madhusoodanaaya Namaha
 144. Om S’ree Sayi Manoharaaya Namaha
 145. Om S’ree Sayi Manoratha Phalapradaaya Namaha
 146. Om S’ree Sayi Manovaaga Theethaaya Namaha
 147. Om S’ree Sayi Manmatha Roopaaya Namaha
 148. Om S’ree Sayi Mahate Namaha
 149. Om S’ree Sayi Mahaadevaaya Namaha
 150. Om S’ree Sayi Mahaneeya Gunaatmane Namaha
 151. Om S’ree Sayi Mahaa Kramaaya Namaha
 152. Om S’ree Sayi Mahaa Tejasvine Namaha
 153. Om S’ree Sayi Mahaa Shaktaye Namaha
 154. Om S’ree Sayi Mahaa Hridayaaya Namaha
 155. Om S’ree Sayi Mahaa Nidhaye Namaha
 156. Om S’ree Sayi Mahimaatmane Namaha
 157. Om S’ree Sayi Maheswaraaya Namaha
 158. Om S’ree Sayi Mahodayaaya Namaha
 159. Om S’ree Sayi Mahodaraaya Namaha
 160. Om S’ree Sayi Maathaa Pitru Guru Roopaaya Namaha
 161. Om S’ree Sayi Maatsarya Naashakaaya Namaha
 162. Om S’ree Sayi Maadhava Tattwa Roopaaya Namaha
 163. Om S’ree Sayi Maadhavaaya Namaha
 164. Om S’ree Sayi Maanava Tattwa Roopaaya Namaha
 165. Om S’ree Sayi Maana Samrakshakaaya Namaha
 166. Om S’ree Sayi Maanyaaya Namaha
 167. Om S’ree Sayi Maayaa Theethaaya Namaha
 168. Om S’ree Sayi Maaya Rahitaaya Namaha
 169. Om S’ree Sayi Maaya Naashanaaya Namaha
 170. Om S’ree Sayi Maayaa Vimochanaaya Namaha
 171. Om S’ree Sayi Maayaa Maanusha Roopaaya Namaha
 172. Om S’ree Sayi Maara Janakaaya Namaha
 173. Om S’ree Sayi Maarga Bhandave Namaha
 174. Om S’ree Sayi Mukti Pradaaya Namaha
 175. Om S’ree Sayi Muni Priyaaya Namaha
 176. Om S’ree Sayi Muni Jana Sevithaya Namaha
 177. Om S’ree Sayi Moorthi Traya Swaroopaya Namaha
 178. Om S’ree Sayi Moolaadhaaraaya Namaha
 179. Om S’ree Sayi Moola Prakruthaya Namaha
 180. Om S’ree Sayi Mriga Priyaaya Namaha
 181. Om S’ree Sayi Mrityunjayaaya Namaha
 182. Om S’ree Sayi Mohana Roopaaya Namaha
 183. Om S’ree Sayi Moha Naashanaaya Namaha
 184. Om S’ree Sayi Moksha Daayakaaya Namaha
 185. Om S’ree Sayi Yagneshwaraya Namaha
 186. Om S’ree Sayi Yagna Goptre Namaha
 187. Om S’ree Sayi Yagna Purushaaya Namaha
 188. Om S’ree Sayi Yagna Samrakshakaaya Namaha
 189. Om S’ree Sayi Yasashe Namaha
 190. Om S’ree Sayi Yasasvine Namaha
 191. Om S’ree Sayi Yashakaaya Shirdi Moorthaye Namaha
 192. Om S’ree Sayi Yamashiksha Nivaranaaya Namaha
 193. Om S’ree Sayi Yamunaa Theera Viharine Namaha
 194. Om S’ree Sayi Yaksha Kinnara Gandharva Sthutyaaya Namaha
 195. Om S’ree Sayi Yoga Nidhaye Namaha
 196. Om S’ree Sayi Yogakshema Tatparaaya Namaha
 197. Om S’ree Sayi Yoghakshema Pradaaya Namaha
 198. Om S’ree Sayi Yogeshvaraaya Namaha
 199. Om S’ree Sayi Yogeeshvara Vandhitaya Namaha
 200. Om S’ree Sayi Yogyaya Namaha
 201. Om S’ree Sayi Ranganathaya Namaha
 202. Om S’ree Sayi Raja Satva Gunanvithaya Namaha
 203. Om S’ree Sayi Ratnaakara Vamshodbhavaaya Namaha
 204. Om S’ree Sayi Ramaneeyaya Namaha
 205. Om S’ree Sayi Ramaya Namaha
 206. Om S’ree Sayi Ramya Roopaya Namaha
 207. Om S’ree Sayi Ragadvesha Vinasakaya Namaha
 208. Om S’ree Sayi Raghavaya Namaha
 209. Om S’ree Sayi Raju Vamsa Janitaya Namaha
 210. Om S’ree Sayi Rajeeva Lochanaya Namaha
 211. Om S’ree Sayi Ramaya Namaha
 212. Om S’ree Sayi Rama Krishna Shiva Nama Swaroopaya Namaha
 213. Om S’ree Sayi Ramalingaya Namaha
 214. Om S’ree Sayi Rudraya Namaha
 215. Om S’ree Sayi Rudraksha Prasadakaya Namaha
 216. Om S’ree Sayi Roopa Lavanya Vigrahaya Namaha
 217. Om S’ree Sayi Roga Nasanaya Namaha
 218. Om S’ree Sayi Lakshmana Roopaya Namaha
 219. Om S’ree Sayi Lakshmee Prasadakaya Namaha
 220. Om S’ree Sayi Lavanya Roopaya Namaha
 221. Om S’ree Sayi Lingadhishthaanodaraya Namaha
 222. Om S’ree Sayi Leela Manusha Vigrahaya Namaha
 223. Om S’ree Sayi Leela Pradarshakaya Namaha
 224. Om S’ree Sayi Loka Nathaya Namaha
 225. Om S’ree Sayi Loka Bhandavaya Namaha
 226. Om S’ree Sayi Loka Raksha Parayanaya Namaha
 227. Om S’ree Sayi Loka Shoka Vinashakaya Namaha
 228. Om S’ree Sayi Loka Vandhitaya Namaha
 229. Om S’ree Sayi Loka Poojyaya Namaha
 230. Om S’ree Sayi Lokadhyakshaya Namaha
 231. Om S’ree Sayi Lobha Nasahanaya Namaha
 232. Om S’ree Sayi Lohitakshaya Namaha
 233. Om S’ree Sayi Vandyaya Namaha
 234. Om S’ree Sayi Vamsa Vardhanaya Namaha
 235. Om S’ree Sayi Varadhaya Namaha
 236. Om S’ree Sayi Vara Prasadhakaya Namaha
 237. Om S’ree Sayi Vara Sheelaya Namaha
 238. Om S’ree Sayi Vara Gunaya Namaha
 239. Om S’ree Sayi Varishithaya Namaha
 240. Om S’ree Sayi Vareenyaya Namaha
 241. Om S’ree Sayi Vasyaya Namaha
 242. Om S’ree Sayi Vasupradaya Namaha
 243. Om S’ree Sayi Vageeshvaraya Namaha
 244. Om S’ree Sayi Vachaspataye Namaha
 245. Om S’ree Sayi Vamanaya Namaha
 246. Om S’ree Sayi Vasudevaya Namaha
 247. Om S’ree Sayi Vikalpa Parivarjithaya Namaha
 248. Om S’ree Sayi Vigna Vinashakaya Namaha
 249. Om S’ree Sayi Vighneshwaraya Namaha
 250. Om S’ree Sayi Vichetanaya Namaha
 251. Om S’ree Sayi Viteernamrita Bhindave Namaha
 252. Om S’ree Sayi Videeha Sancharine Namaha
 253. Om S’ree Sayi Vidya Dayine Namaha
 254. Om S’ree Sayi Vidyalankara Bhooshitaya Namaha
 255. Om S’ree Sayi Vidhyarambha Moorthaye Namaha
 256. Om S’ree Sayi Vidushe Namaha
 257. Om S’ree Sayi Vidya Dharaya Namaha
 258. Om S’ree Sayi Vinayakaya Namaha
 259. Om S’ree Sayi Vinataya Namaha
 260. Om S’ree Sayi Vipra Priyaya Namaha
 261. Om S’ree Sayi Vipraya Namaha
 262. Om S’ree Sayi Vibhudha Priyaya Namaha
 263. Om S’ree Sayi Vibhudhasrayaya Namaha
 264. Om S’ree Sayi Vimalaya Namaha
 265. Om S’ree Sayi Viroopakshaya Namaha
 266. Om S’ree Sayi Vishala Hrdayaya Namaha
 267. Om S’ree Sayi Visalakshaya Namaha
 268. Om S’ree Sayi Vishishtaya Namaha
 269. Om S’ree Sayi Vishuddhatmane Namaha
 270. Om S’ree Sayi Visvambharaya Namaha
 271. Om S’ree Sayi Vishva Moorthaye Namaha
 272. Om S’ree Sayi Vishva Karmane Namaha
 273. Om S’ree Sayi Vishveshvaraya Namaha
 274. Om S’ree Sayi Vismaya Roopaya Namaha
 275. Om S’ree Sayi Vishnave Namaha
 276. Om S’ree Sayi Veena Ghana Priyaya Namaha
 277. Om S’ree Sayi Vritthi Samskaraya Namaha
 278. Om S’ree Sayi Vrindavana Sancharine Namaha
 279. Om S’ree Sayi Vyakta Vedaaya Namaha
 280. Om S’ree Sayi Vyakhyata Devaya Namaha
 281. Om S’ree Sayi Vyapakaya Namaha
 282. Om S’ree Sayi Venkatesa Ramanaaya Namaha
 283. Om S’ree Sayi Veda Purushaya Namaha
 284. Om S’ree Sayi Veda Krte Namaha
 285. Om S’ree Sayi Veda Garbhaya Namaha
 286. Om S’ree Sayi Veda Vedyaya Namaha
 287. Om S’ree Sayi Saraya Namaha
 288. Om S’ree Sayi Veda Vedanta Tatvarthaya Namaha
 289. Om S’ree Sayi Veda Vidvat Samrakshakaya Namaha
 290. Om S’ree Sayi Veda Shastra Itihasa Vyutpattaye Namaha
 291. Om S’ree Sayi Vedatmane Namaha
 292. Om S’ree Sayi Vedangaya Namaha
 293. Om S’ree Sayi Vedadeeshvaraya Namaha
 294. Om S’ree Sayi Vedanta Saraya Namaha
 295. Om S’ree Sayi Vedanta Vimalaya Namaha
 296. Om S’ree Sayi Vaikunta Pataye Namaha
 297. Om S’ree Sayi Shakthi Dharaya Namaha
 298. Om S’ree Sayi Shakthi Pradaya Namaha
 299. Om S’ree Sayi Sankaraya Namaha
 300. Om S’ree Sayi Shatru Mardanaya Namaha
 301. Om S’ree Sayi Shatru Prathapa Nidhanaya Namaha
 302. Om S’ree Sayi Sharavanaya Namaha
 303. Om S’ree Sayi Sharanyaya Namaha
 304. Om S’ree Sayi Sharanagatha Vatsalaya Namaha
 305. Om S’ree Sayi Sharangatha Tranaya Namaha
 306. Om S’ree Sayi Sharanatrana Tatparaya Namaha
 307. Om S’ree Sayi Sharanagatha Poshanaya Namaha
 308. Om S’ree Sayi Shashi Sekharaya Namaha
 309. Om S’ree Sayi Shantaya Namaha
 310. Om S’ree Sayi Shantha Karaya Namaha
 311. Om S’ree Sayi Shantha Moorthaye Namaha
 312. Om S’ree Sayi Shantha Manasaya Namaha
 313. Om S’ree Sayi Shantha Swaroopaya Namaha
 314. Om S’ree Sayi Shantha Jana Priyaya Namaha
 315. Om S’ree Sayi Shanthi Dayakaya Namaha
 316. Om S’ree Sayi Shanthi Devaya Namaha
 317. Om S’ree Sayi Shasvataya Namaha
 318. Om S’ree Sayi Shivaya Namaha
 319. Om S;ree Sayi Shivashankaraya Namaha
 320. Om S’ree Sayi Shivasakthi Swaroopaya Namaha
 321. Om S’ree Sayi Shistha Paripalakaya Namaha
 322. Om S’ree Sayi Shuddhaya Namaha
 323. Om S’ree Sayi Shuddha Sphathika Roopaya Namaha
 324. Om S’ree Sayi Shuddha Satva Sthitaya Namaha
 325. Om S’ree Sayi Shuddha Gynana Marga Darshakaya Namaha
 326. Om S’ree Sayi Shubhaya Namaha
 327. Om S’ree Sayi Shubh Daaya Namaha
 328. Om S’ree Sayi Shubangaya Namaha
 329. Om S’ree Sayi Shubra Marga Pradaya Namaha
 330. Om S’ree Sayi Shubra Vastraya Namaha
 331. Om S’ree Sayi Shoonya Mandala Mandala Sthithaya Namaha
 332. Om S’ree Sayi Shoonya Mandala Vasine Namaha
 333. Om S’ree Sayi Shruthi Sagaraya Namaha
 334. Om S’ree Sayi Shruthi Sampannaya Namaha
 335. Om S’ree Sayi Shesha Sayine Namaha
 336. Om S’ree Sayi Shoka Nasanaya Namaha
 337. Om S’ree Sayi Shobanaya Namaha
 338. Om S’ree Sayi Shyama Sundaraya Namaha
 339. Om S’ree Sayi Shrestaya Namaha
 340. Om S’ree Sayi Shreyovahaya Namaha
 341. Om S’ree Sayi Shreedaraya Namaha
 342. Om S’ree Sayi Shanmukhaya Namaha
 343. Om S’ree Sayi Shiridhi Sayi Moorthaye Namaha
 344. Om S’ree Sayi Shiridhi Sayi Abheda Shakthyavataraya Namaha
 345. Om S’ree Sayi Shiridhi Pura Nathaya Namaha
 346. Om S’ree Sayi Kshama Dharaya Namaha
 347. Om S’ree Sayi Kshaya Paharaya Namaha
 348. Om S’ree Sayi Kshaya Vriddhi Vinirmukthaya Namaha
 349. Om S’ree Sayi Kshatra Nasakaya Namaha
 350. Om S’ree Sayi Kshaama Nivarine Namaha
 351. Om S’ree Sayi Kshaama Varjithaaya Namaha
 352. Om S’ree Sayi Kshipra Prasaadaaya Namaha
 353. Om S’ree Sayi Kshema Pradaayakaaya Namaha
 354. Om S’ree Sayi Kshetragnaaya Namaha
 355. Om S’ree Sayi Kshetra Paalakaaya Namaha
 356. Om S’ree Sayi Shankata Haraya Namaha
 357. Om S’ree Sayi Sankeerthana Priyaya Namaha
 358. Om S’ree Sayi Sangeetha Samtriptaya Namaha
 359. Om S’ree Sayi Samtriptaya Namaha
 360. Om S’ree Sayi Sandeha Nivarine Namaha
 361. Om S’ree Sayi Sampoornaya Namaha
 362. Om S’ree Sayi Samasara Dhukha Kshayakaraya Namaha
 363. Om S’ree Sayi Sakalagama Paragaya Namaha
 364. Om S’ree Sayi Sakala Samshaya Haraya Namaha
 365. Om S’ree Sayi Sakala Tatva Bhodakaya Namaha
 366. Om S’ree Sayi Sachchidatmane Namaha
 367. Om S’ree Sayi Sachchidanandaya Namaha
 368. Om S’ree Sayi Skandaya Namaha
 369. Om S’ree Sayi Sat Parayanaya Namaha
 370. Om S’ree Sayi Sat Purushaya Namaha
 371. Om S’ree Sayi Satangataye Namaha
 372. Om S’ree Sayi Satyaya Namaha
 373. Om S’ree Sayi Satyanarayanaya Namaha
 374. Om S’ree Sayi Satya Gnana Mayaya Namaha
 375. Om S’ree Sayi Satya Priyaya Namaha
 376. Om S’ree Sayi Satya Vrataya Namaha
 377. Om S’ree Sayi Satya Dharma Parayanaya Namaha
 378. Om S’ree Sayi Satya Sankalpaya Namaha
 379. Om S’ree Sayi Satya Vasaya Namaha
 380. Om S;ree Sayi Satya Sandhaya Namaha
 381. Om S’ree Sayi Satya Vachase Namaha
 382. Om S’ree Sayi Satyaananda Swaroopaaya Namaha
 383. Om S’ree Sayi Satva Tatva Bodhakaaya Namaha
 384. Om S’ree Sai Satya Shiva Sundara Roopaya Namaha
 385. Om S’ree Sayi Satya Svabhaavaaya Namaha
 386. Om S’ree Sayi Satya Roopaaya Namaha
 387. Om S’ree Sayi Satva Chintakaaya Namaha
 388. Om S’ree Sayi Satsanga Poojitaya Namaha
 389. Om S’ree Sayi Sadanandaya Namaha
 390. Om S’ree Sayi Sada Bhakta Chintanaya Namaha
 391. Om S’ree Sayi Sadashivaya Namaha
 392. Om S’ree Sayi Sadgurave Namaha
 393. Om S’ree Sayi Sanakadi Muni Stutyaya Namaha
 394. Om S’ree Sayi Sanatanaya Namaha
 395. Om S’ree Sayi Sanatana Dharma Bodhakaya Namaha
 396. Om S’ree Sayi Sanatana Sarathaye Namaha
 397. Om S’ree Sayi Sanni Vasaya Namaha
 398. Om S’ree Sayi Sanmuni Sharanaya Namaha
 399. Om S’ree Sayi Sanyasine Namaha
 400. Om S’ree Sayi Samarthaya Namaha
 401. Om S’ree Sayi Sama Bhavaya Namaha
 402. Om S’ree Sayi Sama Drishtaye Namaha
 403. Om S’ree Sayi Samarasa Gunaya Namaha
 404. Om S’ree Sayi Samarasa Sampannaya Namaha
 405. Om S’ree Sayi Samarasa Sanmarga Sthapanaya Namaha
 406. Om S’ree Sayi Samasta Dosha Parigrahanaya Namaha
 407. Om S’ree Sayi Samadhana Tatparaya Namaha
 408. Om S’ree Sayi Sarasaya Namaha
 409. Om S’ree Sayi Sarvatmane Namaha
 410. Om S’ree Sayi Sarva Jana Priyaya Namaha
 411. Om S’ree Sayi Sarva Loka Poojyaya Namaha
 412. Om S’ree Sayi Sarva Shakthi Moorthaye Namaha
 413. Om S’ree Sayi Sarva Vidhyadhipaya Namaha
 414. Om S’ree Sayi Sarva Sanga Parityagine Namaha
 415. Om S’ree Sayi Sarva Bhaya Nivarine Namaha
 416. Om S’ree Sayi Sarva Devataya Namaha
 417. Om S’ree Sayi Sarva Punya Phala Pradaya Namaha
 418. Om S’ree Sayi Sarva Hrid Vasine Namaha
 419. Om S’ree Sayi Sarva Papa Kshayakaraya Namaha
 420. Om S’ree Sayi Sarva Vighna Vinashanaya Namaha
 421. Om S’ree Sayi Sarva Roga Nivarine Namaha
 422. Om S’ree Sayi Sarva Sahayaya Namaha
 423. Om S’ree Sayi Sarva Badha Haraya Namaha
 424. Om S’ree Sayi Sarva Dukha Prasamanaaya Namaha
 425. Om S’ree Sayi Sarva Kashta Nivarakaya Namaha
 426. Om S’ree Sayi Sarva Mangala Karaya Namaha
 427. Om S’ree Sayi Sarva Siddhi Pradaaya Namaha
 428. Om S’ree Sayi Sarva Mata Sammataya Namaha
 429. Om S’ree Sayi Sarva Lakshana Sampannaya Namaha
 430. Om S’ree Sayi Sarva Vikhyataya Namaha
 431. Om S’ree Sayi Sarva Samvardhakaya Namaha
 432. Om S’ree Sayi Sarva Devata Moortaye Namaha
 433. Om S’ree Sayi Sarvagnyaya Namaha
 434. Om S’ree Sayi Sarvabheeshta Pradaaya Namaha
 435. Om S’ree Sayi Sarvadharaya Namaha
 436. Om S’ree Sayi Sarvantaryamine Namaha
 437. Om S’ree Sayi Sarveshwaraya Namaha
 438. Om S’ree Sayi Sahajatmane Namaha
 439. Om S’ree Sayi Sadhakanugraha Vatavriksha Pratishthapakaya Namaha
 440. Om S’ree Sayi Sadhana Prerakaya Namaha
 441. Om S’ree Sayi Sadhu Vardhanaaya Namaha
 442. Om S’ree Sayi Sadhu Jana Poshakaaya Namaha
 443. Om S’ree Sayi Sadhu Manasa Shobhitaya Namaha
 444. Om S’ree Sayi Sadhu Manasa Parishodhakaya Namaha
 445. Om S’ree Sayi Sadhu Jana Rakshakaya Namaha
 446. Om S’ree Sayi Samagana Priyaya Namaha
 447. Om S’ree Sayi Sarasakshaya Namaha
 448. Om S’ree Sayi Sakshatkaraya Namaha
 449. Om S’ree Sayi SIddharthaya Namaha
 450. Om S’ree Sayi Siddhi Roopaya Namaha
 451. Om S’ree Sayi Siddha Sankalpaya Namaha
 452. Om S’ree Sayi Siddha Sangha Samanvitaya Namaha
 453. Om S’ree Sayi Siddhesvaraya Namaha
 454. Om S’ree Sayi Siddhi Pradaya Namaha
 455. Om S’ree Sayi Sundara Vadanaya Namaha
 456. Om S’ree Sayi Sundara Roopaya Namaha
 457. Om S’ree Sayi Sukumaraya Namaha
 458. Om S’ree Sayi Sukha Daya Namaha
 459. Om S’ree Sayi Sudarshanaya Namaha
 460. Om S’ree Sayi Suprasadaya Namaha
 461. Om S’ree Sayi Supradeepaya Namaha
 462. Om S’ree Sayi Subhagaya Namaha
 463. Om S’ree Sayi Sumukhaya Namaha
 464. Om S’ree Sayi Sumanoharaya Namaha
 465. Om S’ree Sayi Suravaraya Namaha
 466. Om S’ree Sayi Surottamaya Namaha
 467. Om S’ree Sayi Sulabha Prasnnaya Namaha
 468. Om S’ree Sayi Sulochanaya Namaha
 469. Om S’ree Sayi Sujana Palaya Namaha
 470. Om S’ree Sayi Subrahmanyaya Namaha
 471. Om S’ree Sayi Suhrishta Chittaya Namaha
 472. Om S’ree Sayi Susheelaya Namaha
 473. Om S’ree Sayi Sookshmaya Namaha
 474. Om S’ree Sayi Srishti Sthiti Layaya Namaha
 475. Om S’ree Sayi Srishti Sthiti Samharanaya Namaha
 476. Om S’ree Sayi Somaskandaya Namaha
 477. Om S’ree Sayi Svaprakashaya Namaha
 478. Om S’ree Sayi Svayambhuve Namaha
 479. Om S’ree Sayi Svechchhotpadita Amrita Kalasaya Namaha
 480. Om S’ree Sayi Stavyaya Namaha
 481. Om S’ree Sayi Sthiraya Namaha
 482. Om S’ree Sayi Sthoola Sookshma Pradarshakaya Namaha
 483. Om S’ree Sayi Stotraya Namaha
 484. Om S’ree Sayi Hamsaya Namaha
 485. Om S’ree Sayi Haripriyaya Namaha
 486. Om S’ree Sayi Hari Svaroopaya Namaha
 487. Om S’ree Sayi Hari Haraya Namaha
 488. Om S’ree Sayi Hari Keshaya Namaha
 489. Om S’ree Sayi Hitakaraya Namaha
 490. Om S’ree Sayi Hiranmayaya Namaha
 491. Om S’ree Sayi Hiranya Garbhaya Namaha
 492. Om S’ree Sayi Hridaya Viharine Namaha
 493. Om S’ree Sayi Hridaya Granthi Chhedakaya Namaha
 494. Om S’ree Sayi Hrisheekeshaya Namaha
 495. Om S’ree Sayi Gnana Moorthaye Namaha
 496. Om S’ree Sayi Gnana Swaroopaya Namaha
 497. Om S’ree Sayi Gnana Prakashaya Namaha
 498. Om S’ree Sayi Gnanavataraya Namaha
 499. Om S’ree Sayi Gnana Gamyaya Namaha
 500. Om S’ree Sayi Gnana Maha Nidhaye Namaha
 501. Om S’ree Sayi Gnana Siddhidaya Namaha
 502. Om S’ree Sayi Gnana Vairagyaya Namaha
 503. Om S’ree Sayi Gnana Chakshushe Namaha
 504. Om S’ree Sayi Gnana Marga Pradarshakaya Namaha
 505. Om S’ree Sayi Gnana Netra Samyutaya Namaha
 506. Om S’ree Sayi Gnaneshvaraya Namaha
 507. Om S’ree Sayi Gnana Vignana Shobhitaya Namaha
 508. Om S’ree Bhagwan Sathya Sayi Sarva Loka Nathaya Namaha
Loading...
Shopping Cart
There are no products in the cart!
Total
0.00
0