பகவான் ஸ்ரீ ஸத்ய ஸாயி ஸஹஸ்ர நாமாவளி

பகவான் ஸ்ரீ ஸத்ய ஸாயி ஸஹஸ்ர நாமாவள501-1008

 1. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி பராத்பராய நம:
 2. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி பராசக்தி பரிக்ரஹாய நம:
 3. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி பரிபாலகாய நம:
 4. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி பாரோக்ஷ ப்ரியாய நம:
 5. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி பரோபகார தத்பராய நம:
 6. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி பவித்ராய நம:
 7. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி பசுபதயே நம:
 8. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி பாண்டுரங்காய நம:
 9. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி பாப விதூராய நம:
 10. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி பாப ஹாரிணே நம:
 11. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி பாவனாய நம:
 12. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி பிங்களாய நம:
 13. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி பீடா பரிஹாரிணே நம:
 14. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி புராதானாய நம:
 15. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி புராண புருஷாய நம:
 16. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி புருஷோத்தமாய நம:
 17. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி புரோகமாய நம:
 18. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி புட்டபர்த்தி சாப விமோசகாய நம:
 19. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி புட்டபர்த்தி பல புஷ்டி ப்ரஸாதாய நம:
 20. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி புண்யாய நம:
 21. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி புண்டரீகாக்ஷாய நம:
 22. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி புண்யக்ருதே நம:
 23. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி புண்ய புருஷாய நம:
 24. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி புண்ய பல ப்ரதாய நம:
 25. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி புண்ய விவர்த்தனாய நம:
 26. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி புண்யச்ரவண கீர்த்தனாய நம:
 27. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி புண்ய பராயணாய நம:
 28. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி புலக பூஷணாய நம:
 29. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி பூர்ணாய நம:
 30. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி பூர்ண போதாய நம:
 31. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி பூர்ணாநந்தாயே நம:
 32. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி பூஜ்யாய நம:
 33. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி பூர்வஜாய நம:
 34. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ப்ரகாசாத்மனே நம:
 35. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ப்ரக்ரஹாய நம:
 36. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ப்ரத்யக்ஷாய நம:
 37. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ப்ரத்யக்ஷ மூர்த்தயே நம:
 38. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ப்ரதான புருஷாய நம:
 39. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ப்ரணவாய நம:
 40. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ப்ரணவ நாதாய நம:
 41. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ப்ரணவ ஸ்வரூபாய நம:
 42. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ப்ரணவாநந்தாய நம:
 43. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ப்ரணதார்த்தி ஹராய நம:
 44. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ப்ரசாந்தாய நம:
 45. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ப்ரசாந்த மானஸாய நம:
 46. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ப்ரசாந்தி ரக்ஷகாய நம:
 47. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ப்ரசாந்தி நிலய வாஸினே நம:
 48. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ப்ரசாந்தி நிலய நிர்மாத்ரே நம:
 49. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ப்ரஸாத முகாய நம:
 50. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ப்ரஸன்ன ரூபாய நம:
 51. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ப்ரபன்னார்த்தி ஹராய நம:
 52. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ப்ரஸாரித ஹஸ்த ஸர்வ ஸாமக்ரயே நம:
 53. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ப்ரளயகாரகாய நம:
 54. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ப்ராணாய நம:
 55. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ப்ராணதாய நம:
 56. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ப்ராக்ஞாய நம:
 57. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ப்ரியாய நம:
 58. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ப்ரிய தர்சனாய நம:
 59. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ப்ரீதி வர்தனாய நம:
 60. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ப்ரேம ப்ரதாய நம:
 61. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ப்ரேம மூர்த்தயே நம:
 62. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ப்ரேம ஸ்வரூபாய நம:
 63. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ப்ரேமாத்மனே நம:
 64. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ப்ரேம ஸாயி நாதாவதார ப்ரதிக்ஞாய நம:
 65. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி பலதாயகாய நம:
 66. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி பந்த விமோசனாய நம:
 67. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி பலப்ரமதனாய நம:
 68. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி பலிஷ்டாய நம:
 69. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி பஹ்ஹூரூப விச்வ மூர்த்தயே நம:
 70. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி பிந்து வாஸினே நம:
 71. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி பீஜாய நம:
 72. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ப்ரஹ்ம ரூபாய நம:
 73. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ப்ரஹ்ம விவர்தனாய நம:
 74. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ப்ரஹ்மசாரிணே நம:
 75. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ப்ரஹ்மாநந்தாய நம:
 76. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ப்ரஹ்மேச விஷ்ணு ரூபாய நம:
 77. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ப்ரஹ்மோபதேசகர்த்ரே நம:
 78. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ப்ரஹ்மணே நம:
 79. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ப்ருஹச்சக்தி தனுர்தராய நம:
 80. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ப்ராஹ்மண ப்ரியாய நம:
 81. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி பக்த ப்ரியாய நம:
 82. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி பக்த வத்ஸலாய நம:
 83. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி பக்த மந்தாராய நம:
 84. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி பக்த ஜன லோலாய நம:
 85. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி பக்த ஜன ஹ்ருதய விஹாரிணே நம:
 86. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி பக்த ஹ்ருத்வாஸினே நம:
 87. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி பக்த ஜன ஹ்ருதாலயாய நம:
 88. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி பக்த பராதீனாய நம:
 89. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி பக்த முக்திப்ரதாய நம:
 90. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி பக்த ரோதனா நிக்ரஹந்த்ரே நம:
 91. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி பக்த சக்தி ப்ரதாய நம:
 92. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி பக்த ஸுப்ரியாய நம:
 93. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி பக்தாபீஷ்டதாயகாய நம:
 94. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி பக்தாபீஷ்ட வரதாய நம:
 95. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி பக்தாபீஷ்ட தேவதா மூர்த்தயே நம:
 96. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி பக்தானுக்ரஹ மூர்த்தயே நம:
 97. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி பக்தாவன ஸமர்த்தாய நம:
 98. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி பக்தாவன ப்ரதிக்ஞாய நம:
 99. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி பக்தாபீஷ்ட காம்ய பலப்ரதாய நம:
 100. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி பக்தி ஞானப்ரதாய நம:
 101. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி பக்தி ஞானப்ரதீபாய நம:
 102. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி பக்தி விவர்த்தனாய நம:
 103. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி பகவதே நம:
 104. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி பஜனப்ரியாய நம:
 105. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி பரத் வாஜ ருஷி கோத்ராய நம:
 106. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி பவநாசனாய நம:
 107. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி பவன தாயகாய நம:
 108. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி பவரோக ஹராய நம:
 109. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி பவபந்த விமோசனாய நம:
 110. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி பவதாப ஹராய நம:
 111. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி பவபய பஞ்ஜனாய நம:
 112. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி பவபய ஹராய நம:
 113. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி பவ்யாய நம:
 114. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி பஸ்மதாய நம:
 115. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி பஸ்மாவிப்பாவ ஹஸ்தாய நம:
 116. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி பஸ்மோத்தூளித விக்ரஹாய நம:
 117. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி பஸ்மோத்தூளித ஸர்வாங்காய நம:
 118. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி பாகவத ப்ரியாய நம:
 119. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி பாக்ய வர்த்தனாய நம:
 120. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி பாவாய நம:
 121. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி பாஸ்கராய நம:
 122. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி பிஷக்வராய நம:
 123. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி புவனேச்வராய நம:
 124. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி புக்தி முக்தி ஸ்வர்க்காபவர்க்க தாயகாய நம:
 125. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி பூதாவாஸாய நம:
 126. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி பூத பவிஷ்யத் பாவ வர்ஜிதாய நம:
 127. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ப்ராந்தி நாசனாய நம:
 128. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ப்ராஜிஷ்ணவே நம:
 129. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி போஜ்ய ப்ராதய நம:
 130. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி மங்கள ப்ராதய நம:
 131. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி மங்கள தாயகாய நம:
 132. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி மங்கள ஸூத்ர தாயகாய நம:
 133. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி தந்த்ர விசாரதாய நம:
 134. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி தந்த்ர வித்யாய நம:
 135. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி மந்த்ர ஸாராய நம:
 136. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி மந்த்ராய நம:
 137. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி மந்தஸ்மித ப்ரபாகராய நம:
 138. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி மந்த ஹாஸ வதனாய நம:
 139. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி மகார ரூபாய நம:
 140. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி மதநாசனாய நம:
 141. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி மதுராய நம:
 142. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி மதுர வசனாய நம:
 143. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி மதுஸூதனாய நம:
 144. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி மனோஹராய நம:
 145. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி மனோரத பலப்ராதாய நம:
 146. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி மனோவாக தீதாய நம:
 147. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி மன்மத ரூபாய நம:
 148. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி மஹதே நம:
 149. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி மஹாதேவாய நம:
 150. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி மஹனீய குணாத்மனே நம:
 151. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி மஹாக்ரமாய நம:
 152. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி மஹா தேஜஸ்வினே நம:
 153. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி மஹா சக்தயே நம:
 154. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி மஹா ஹ்ருதயாய நம:
 155. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி மஹாநிதயே நம:
 156. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி மஹிமாத்மனே நம:
 157. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி மஹேச்வராய நம:
 158. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி மஹாதயாய நம:
 159. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி மஹோதாராய நம:
 160. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி மாதா பித்ரு குரு ரூபாய நம:
 161. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி மாத்ஸர்ய நாசகாய நம:
 162. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி மாதவ தத்வ ரூபாய நம:
 163. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி மாதவாய நம:
 164. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி மானவ தத்வ ரூபாய நம:
 165. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி மான ஸம்ரக்ஷகாய நம:
 166. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி மான்யாய நம:
 167. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி மாயா தீதாய நம:
 168. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி மாயா ரஹிதாய நம:
 169. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி மாயா நாசனாய நம:
 170. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி மாயா விமோசனாய நம:
 171. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி மாயா மானுஷ ரூபாய நம:
 172. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி மார ஜனகாய நம:
 173. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி மார்க பந்தவே நம:
 174. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி முக்தி ப்ராதாய நம:
 175. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி முனி ப்ரியாய நம:
 176. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி முனி ஜன ஸேவிதாய நம:
 177. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி மூர்த்தி த்ரய ஸ்வரூபாய நம:
 178. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி மூலாதாராய நம:
 179. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி மூல ப்ரக்ருதயே நம:
 180. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ம்ருகப்ரியாய நம:
 181. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ம்ருத்யுஞ்ஜ்யாய நம:
 182. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி மோஹன ரூபாய நம:
 183. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி மோஹ நாசனாய நம:
 184. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி மோக்ஷ தாயகாய நம:
 185. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி யஜ்ஞேச்வராய நம:
 186. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி யக்ஞ கோப்த்ரே நம:
 187. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி யக்ஞ புருஷாய நம:
 188. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி யக்ஞ ஸம்ரக்ஷகாய நம:
 189. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி யசஸே நம:
 190. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி யசஸ்வினே நம:
 191. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி யசஃகாய சீர்டி மூர்த்தயே நம:
 192. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி யமசிக்ஷா நிவாரணாய நம:
 193. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி யமுனா தீர விஹாரினே நம:
 194. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி யக்ஷ கின்னர கந்தர்வ ஸ்துத்யாய நம:
 195. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி யோக நிதயே நம:
 196. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி யோக க்ஷேம தத்பராய நம:
 197. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி யோகா க்ஷேம ப்ராதாய நம:
 198. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி யோகேச்வராய நம:
 199. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி யோகீச்வர வந்திதாய நம:
 200. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி யோக்யாய நம:
 201. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ரங்கநாதாய நம:
 202. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ரஜ சத்வ குணான்விதாய நம:
 203. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ரத்னாகர வம்சோத்பவாய நம:
 204. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ரமணீயாய நம:
 205. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ரமாய நம:
 206. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ரம்ய ரூபாய நம:
 207. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ராகத்தேவஷ விநாசகாய நம:
 208. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ராகவாய நம:
 209. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ராஜு வம்ச ஜனிதாய நம:
 210. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ராஜீவ லோசனாய நம:
 211. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ராமாய நம:
 212. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ராம கிருஷ்ண சிவ நாம ஸ்வரூபாய நம:
 213. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ராமலிங்காய நம:
 214. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ருத்ராய நம:
 215. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ருத்ராக்ஷ ப்ரஸாதகாய நம:
 216. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ரூப லாவண்ய விக்ரஹாய நம:
 217. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ரோக நாசனாய நம:
 218. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி லக்ஷ்மண ரூபாய நம:
 219. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி லக்ஷ்மீ ப்ரஸாதகாய நம:
 220. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி லாவண்ய ரூபாய நம:
 221. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி லிங்காதிஷ்டானோதராய நம:
 222. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி லீலா மானுஷ விக்ரஹாய நம:
 223. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி லீலா ப்ரதர்சகாய நம:
 224. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி லோக நாதாய நம:
 225. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி லோக பாந்தவாய நம:
 226. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி லோக ரக்ஷா பராயணாய நம:
 227. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி லோக சோக விநாசகாய நம:
 228. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி லோக வந்திதாய நம:
 229. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி லோக பூஜ்யாய நம:
 230. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி லோகாத்யக்ஷாய நம:
 231. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி லோப நாசனாய நம:
 232. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி லோஹிதாக்ஷாய நம:
 233. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி வந்த்யாய நம:
 234. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி வம்ச வர்தனாய நம:
 235. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி வரதாய நம:
 236. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி வர ப்ரஸாதகாய நம:
 237. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி வரசீலாய நம:
 238. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி வரகுணாய நம:
 239. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி வரிஷ்டாய நம:
 240. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி வரேண்யாய நம:
 241. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி வச்யாய நம:
 242. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி வஸூப்ரதாய நம:
 243. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி வாகீச்வராய நம:
 244. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி வாசஸ்பதயே நம:
 245. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி வாமனாய நம:
 246. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி வாஸூதேவாய நம:
 247. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி விகல்ப பரிவர்ஜிதாய நம:
 248. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி விக்ன விநாசகாய நம:
 249. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி விக்னேச்வராய நம:
 250. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி விசேதனாய நம:
 251. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி விதீர்ணாம்ருத பிந்தவே நம:
 252. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி விதேஹ ஸஞ்சாரினே நம:
 253. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி வித்யாதாயினே நம:
 254. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி வித்யாலங்கார பூஷிதாய நம:
 255. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி வித்யாரம்ப முர்த்தயே நம:
 256. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி விதுஷே நம:
 257. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி வித்யாதராய நம:
 258. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி விநாயகாய நம:
 259. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி விநதாய நம:
 260. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி விப்ர ப்ரியாய நம:
 261. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி விப்ராய நம:
 262. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி விபுத ப்ரியாய நம:
 263. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி விபுதாச்ரயாய நம:
 264. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி விமலாய நம:
 265. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி விரூபாக்ஷாய நம:
 266. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி விசால ஹ்ருதயாய நம:
 267. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி விசாலாக்ஷாய நம:
 268. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி விசிஷ்டாய நம:
 269. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி விசுத்தாத்மனே நம:
 270. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி விச்வம்பராய நம:
 271. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி விச்வ மூர்த்தயே நம:
 272. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி விச்வ கர்மணே நம:
 273. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி விச்வேச்வராய நம:
 274. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி விஸ்மய ரூபாய நம:
 275. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி விஷ்ணவே நம:
 276. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி வீணாகான ப்ரியாய நம:
 277. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி வ்ருத்தி ஸம்ஸ்காராய நம:
 278. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி வ்ருந்தாவன ஸஞ்சாரிணே நம:
 279. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி வ்யக்த வேதாய நம:
 280. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி வ்யாக்யாத தேவாய நம:
 281. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி வ்யாபகாய நம:
 282. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி வேங்கடேச ரமணாய நம:
 283. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி வேத புருஷாய நம:
 284. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி வேத க்ருதே நம:
 285. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி வேத கர்ப்பாய நம:
 286. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி வேத வேத்யாய நம:
 287. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி வேத ஸாராய நம:
 288. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி வேத வேதாந்த தத்வார்த்தாய நம:
 289. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி வேத வித்வத் ஸம்ரக்ஷகாய நம:
 290. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி வேத சாஸ்த்ர இதிஹாஸ வ்யுத்பத்தயே நம:
 291. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி வேதாத்மனே நம:
 292. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி வேதாங்காய நம:
 293. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி வேதா தீச்வராய நம:
 294. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி வேதாந்த ஸாராய நம:
 295. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி வேதாந்த விமலாய நம:
 296. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி வைகுண்ட பதயே நம:
 297. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி சக்திதராய நம:
 298. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி சக்திப்ராதாய நம:
 299. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி சங்காரய நம:
 300. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி சத்ரு மர்தனாய நம:
 301. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி சத்ருப்ரதாப நிதானாய நம:
 302. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி சரவணாய நம:
 303. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி சரண்யாய நம:
 304. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி சரணாகத வத்ஸலாய நம:
 305. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி சரணாகத த்ராணாய நம:
 306. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி சரணத்ராண தத்பராய நம:
 307. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி சரணாகத போஷணாய நம:
 308. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி சசிசேகராய நம:
 309. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி சாந்தாய நம:
 310. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி சாந்தாகாராய நம:
 311. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி சாந்த மூர்த்தயே நம:
 312. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி சாந்த மானஸாய நம:
 313. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி சாந்த ஸ்வரூபாய நம:
 314. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி சாந்த ஜனப்ரியாய நம:
 315. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி சாந்தி தாயகாய நம:
 316. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி சாந்தி தேவாய நம:
 317. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி சாச்வதாய நம:
 318. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி சிவாய நம:
 319. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி சிவசங்கராய நம:
 320. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி சிவசக்தி ஸ்வரூபாய நம:
 321. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி சிஷ்ட பரிபாலகாய நம:
 322. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி சுத்தாய நம:
 323. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி சுத்த ஸ்படிக ரூபாய நம:
 324. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி சுத்த ஸத்வஸ்திதாய நம:
 325. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி சுத்த க்ஞான மார்க தர்சகாய நம:
 326. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி சுபாய நம:
 327. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி சுபதாய நம:
 328. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி சுபாங்காய நம:
 329. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி சுப்ர மார்க ப்ரதாய நம:
 330. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி சுப்ர வஸ்த்ராய நம:
 331. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி சூன்ய மண்டல மத்யஸ்திதாய நம:
 332. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி சூன்ய மண்டல வாஸினே நம:
 333. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ச்ருதி ஸாகராய நம:
 334. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ச்ருதி ஸம்பன்னாய நம:
 335. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி சேஷ ஸாயினே நம:
 336. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி சோக நாசனாய நம:
 337. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி சோபனாய நம:
 338. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ச்யாம ஸுந்தராய நம:
 339. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ச்ரேஷ்டாய நம:
 340. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ச்ரேயோவஹாய நம:
 341. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஸ்ரீதராய நம:
 342. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஷண்முகாய நம:
 343. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி சிர்டி ஸாயி மூர்த்தயே நம:
 344. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி சிர்டி ஸாயி அபேத சக்த்யாவதாராய நம:
 345. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி சிர்டி புரநாதாய நம:
 346. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி க்ஷமாதராய நம:
 347. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி க்ஷயா பஹாராய நம:
 348. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி க்ஷயவ்ருத்தி வினிர்முக்தாய நம:
 349. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி க்ஷாத்ர நாசகாய நம:
 350. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி க்ஷாம நிவாரிணே நம:
 351. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி க்ஷாம வர்ஜிதாய நம:
 352. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி க்ஷிப்ர ப்ரஸாதாய நம:
 353. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி க்ஷேம ப்ரதாயகாய நம:
 354. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி க்ஷேத்ரக்ஞாய நம:
 355. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி க்ஷேத்ர பாலகாய நம:
 356. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஸங்கட ஹராய நம:
 357. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஸங்கீர்த்தன ப்ரியாய நம:
 358. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஸங்கீத ஸந்த்ருப்தாய நம:
 359. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஸந்த்ருப்தாய நம:
 360. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஸந்தேஹ நிவாரிணே நம:
 361. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஸம்பூர்ணாய நம:
 362. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஸம்ஸார துஃக க்ஷயகராய நம:
 363. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஸகலாகம பாரகாய நம:
 364. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஸகல ஸம்சய ஹராய நம:
 365. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஸகல தத்வ போதகாய நம:
 366. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஸச்சிதாத்மனே நம:
 367. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஸச்சிதானந்தாய நம:
 368. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஸ்கந்தாய நம:
 369. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஸத் பாராயணாய நம:
 370. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஸத் புருஷாய நம:
 371. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஸதாங்கதயே நம:
 372. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஸத்யாய நம:
 373. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஸத்ய நாராயணாய நம:
 374. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஸத்ய ஞான மயாய நம:
 375. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஸத்ய ப்ரியாய நம:
 376. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஸத்ய வ்ரதாய நம:
 377. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஸத்ய தர்ம பராயணாய நம:
 378. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஸத்ய ஸங்கல்பாய நம:
 379. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஸத்ய வாஸாய நம:
 380. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஸத்ய ஸந்தாய நம:
 381. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஸத்ய வசஸே நம:
 382. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஸத்யானந்த ஸ்வரூபாய நம:
 383. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஸத்ய தத்வ போதகாய நம:
 384. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஸத்ய சிவ ஸுந்தர ரூபாய நம:
 385. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஸத்ய ஸ்வபாவாய நம:
 386. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஸத்ய ரூபாய நம:
 387. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஸத்வ சிந்தகாய நம:
 388. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஸத்ஸங்க பூஜிதாய நம:
 389. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஸதானந்தாய நம:
 390. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஸதாபக்த சிந்தனாய நம:
 391. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஸதா சிவாய நம:
 392. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஸத் குரவே நம:
 393. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஸனகாதி முனி ஸ்துத்யாய நம:
 394. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஸனாதனாய நம:
 395. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஸனாதன தர்ம போதகாய நம:
 396. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஸனாதன ஸாரதயே நம:
 397. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஸன்னிவாஸாய நம:
 398. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஸன்முனி சரணாய நம:
 399. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஸந்யாஸினே நம:
 400. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஸமர்த்தாய நம:
 401. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஸமபாவாய நம:
 402. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஸம த்ருஷ்டயே நம:
 403. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஸமரஸ குணாய நம:
 404. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஸமரஸ ஸம்பன்னாய நம:
 405. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஸமரஸ ஸன்மார்க ஸ்தாபனாய நம:
 406. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஸமஸ்த தோஷ பரிக்ரஹணாய நம:
 407. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஸமாதான தத்பராய நம:
 408. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஸரஸாய நம:
 409. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஸர்வாத்மனே நம:
 410. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஸர்வ ஜன ப்ரியாய நம:
 411. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஸர்வ லோக பூஜ்யாய நம:
 412. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஸர்வ சக்தி மூர்த்தயே நம:
 413. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஸர்வ வித்யாதிபாய நம:
 414. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஸர்வ ஸங்க பரித்யாகினே நம:
 415. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஸர்வ பய நிவாரிணே நம:
 416. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஸர்வ தேவதாய நம:
 417. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஸர்வ புண்ய பலப்ரதாயினே நம:
 418. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஸர்வ ஹ்ருத் வாஸினே நம:
 419. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஸர்வ பாப க்ஷயகராய நம:
 420. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஸர்வ விக்ன விநாசனாய நம:
 421. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஸர்வ ரோக நிவாரிணே நம:
 422. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஸர்வ ஸஹாயாய நம:
 423. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஸர்வ பாத ஹராய நம:
 424. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஸர்வ துஃக ப்ரசமனாய நம:
 425. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஸர்வ கஷ்ட நிவாரகாய நம:
 426. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஸர்வ மங்களகராய நம:
 427. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஸர்வ ஸித்திப்ரதாய நம:
 428. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஸர்வ மத ஸம்மதாய நம:
 429. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஸர்வ லக்ஷண ஸம்பன்னாய நம:
 430. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஸர்வ விக்யாதாய நம:
 431. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஸர்வ ஸம்வர்த்தகாய நம:
 432. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஸர்வ தேவதா மூர்த்தயே நம:
 433. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஸர்வக்ஞாய நம:
 434. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஸர்வாபீஷ்ட ப்ரதாயகாய நம:
 435. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஸர்வாதாராய நம:
 436. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஸர்வாந்தர்யாமினே நம:
 437. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஸர்வேச்வராய நம:
 438. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஸஹஜாத்மனே நம:
 439. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஸாதகானுக்ரஹ வடவ்ருக்ஷாப்ரதிஷ்டாபகாய நம:
 440. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஸாதனா ப்ரேரகாய நம:
 441. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஸாது வர்த்தனாய நம:
 442. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஸாது ஜன போஷகாய நம:
 443. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஸாது மானாஸ சோபிதாய நம:
 444. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஸாது மானாஸ பரிசோதகாய நம:
 445. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஸாது ஜன ரக்ஷகாய நம:
 446. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஸாம கான ப்ரியாய நம:
 447. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஸாரஸாக்ஷாய நம:
 448. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஸாக்ஷாத்கராய நம:
 449. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஸித்தார்த்தாய நம:
 450. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஸித்தி ரூபாய நம:
 451. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஸித்த ஸங்கல்பாய நம:
 452. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஸித்த ஸங்க ஸமன்விதாய நம:
 453. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஸித்தேச்வராய நம:
 454. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஸித்தி ப்ரதாய நம:
 455. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஸுந்தரவதனாய நம:
 456. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஸுந்தர ரூபாய நம:
 457. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஸுகுமாராய நம:
 458. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஸுகதாய நம:
 459. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஸுதர்சனாய நம:
 460. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஸுப்ரஸாதாய நம:
 461. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஸுப்ரதீபாய நம:
 462. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஸுபகாய நம:
 463. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஸுமுகாய நம:
 464. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஸுமனோஹராய நம:
 465. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஸுரவராய நம:
 466. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஸுரோத்தமாய நம:
 467. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஸுலப ப்ரஸன்னாய நம:
 468. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஸுலோசனாய நம:
 469. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஸுஜனபாலாய நம:
 470. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஸுப்ரஹ்மண்யாய நம:
 471. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஸுஹ்ருஷ்ட சித்தாய நம:
 472. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஸுசீலாய நம:
 473. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஸுக்ஷ்மாய நம:
 474. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஸ்ருஷ்டி ஸ்திதி லயாய நம:
 475. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஸ்ருஷ்டி ஸ்திதி ஸம்ஹரணாய நம:
 476. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஸோமஸ்கந்தாய நம:
 477. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஸ்வப்ரகாசாய நம:
 478. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஸ்வயம்புவே நம:
 479. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஸ்வேச்சோத் பாதித ம்ருத கலசாய நம:
 480. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஸதவ்யாய நம:
 481. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஸ்திராய நம:
 482. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஸ்தூல ஸூக்ஷ்ம ப்ரதர்சகாய நம:
 483. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஸ்தோத்ரய நம:
 484. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஹம்ஸாய நம:
 485. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஹரி ப்ரியாய நம:
 486. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஹரி ஸ்வரூபாய நம:
 487. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஹரி ஹராய நம:
 488. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஹரி கேசாய நம:
 489. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஹிதகராய நம:
 490. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஹிரண்மயாய நம:
 491. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஹிரண்ய கர்ப்பாய நம:
 492. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஹ்ருதய விஹாரிணே நம:
 493. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஹ்ருதய க்ரந்தி சேதகாய நம:
 494. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஹ்ருஷீகேசாய நம:
 495. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஞான மூர்த்தயே நம:
 496. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஞான ஸ்வரூபாய நம:
 497. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஞான ப்ரகாசாய நம:
 498. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஞானாவதாராய நம:
 499. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஞான கம்யாய நம:
 500. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஞான மஹா நிதயே நம:
 501. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஞான ஸித்திதாய நம:
 502. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஞான வைராக்யாய நம:
 503. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஞான சக்ஷுஷே நம:
 504. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஞான மார்க ப்ரதர்சகாய நம:
 505. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஞான நேத்ர ஸம்யுதாய நம:
 506. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஞானேச்வராய நம:
 507. ஓம் ஸ்ரீ ஸாயி ஞான விக்ஞான சோபிதாய நம:
 508. ஓம் ஸ்ரீ பகவான் ஸத்ய ஸாயி ஸர்வலோக நாதாய நம:
 • ஓம் சாந்தி : சாந்தி : சாந்தி :

 

Loading...
வணிக வண்டி
வணிக வண்டியில் தயாரிப்புகள் எதுவும் இல்லை!
மொத்தம்
0.00
0