முரலீதரா படா சித்தசோர்

பஜன் வரிகள்: முரலீதரா படா சித்தசோர் கிரிதர பாலா நந்தகிசோர் ருமக்ஜுமக்ஜும குங்கரூ பாஜே ருமஜும ருமஜும பாயல் பாஜே

நந்தகிசோரா நவநீத சோரா

பஜன் வரிகள்: நந்தகிசோரா நவநீத சோரா ப்ருந்தாவன ஸஞ்(ச்)சாரா ஹே சேஷ சயனா ஹே கருடகமனா அரவிந்த நயனா கோபாலனா

பைரவி அம்பே பவானி

பஜன் வரிகள்: பைரவி அம்பே பவானி ஜகதம்பே மா ஜகத் ஜனனி நாராயணி பதித பாவனி பர்த்தி புரீச்வரி ஸாயி ஜனனி

மோஹன ரகுராமா

பஜன் வரிகள்: மோஹன ரகுராமா அதி ஸுந்தர ஸ்ரீ ராமா மாருதி ஸேவித ராமா ஸ்ரீ ராம ராம ஜய ராமா ஸ்ரீ ராம ராம ஸாயி ராமா

ப்ரேம ஸாயி பர்த்தி ஸாயி

பஜன் வரிகள்: ப்ரேம ஸாயி பர்த்தி ஸாயி பாவன ஸாயி பரம குரு ஸாயி ப்ரேம ஸாயி பர்த்தி ஸாயி மங்கலகர கருணா ஸாயி மதுர மதுர ஹ்ருதய நிவாஸி முரலி கான வினோத ஸாயி
Loading...
Shopping Cart
There are no products in the cart!
Total
0.00
0