ஆஜானு பாஹும்அரவிந்த நேத்ரம்

பஜன் வரிகள்: ஆஜானு பாஹும் அரவிந்த நேத்ரம் ஆத்மாபி ராமம் மனஸா ஸ்மராமி பூலோக வைகுண்ட பர்த்தி நிவாஸம் ப்ரபு சாயி ராமம் மனஸா ஸ்மராமி

ஜெய ஜெய சத்குருசாயி சதாசிவ

பஜன் வரிகள்: ஜெய ஜெய சத்குரு சாயி சதாசிவ ஹர ஹர சங்கர சம்போ மஹாதேவ நீலகண்ட சாயி பஸ்ம விபூஷித ஹர ஹர சங்கர சம்போ மஹாதேவ பர்த்தி புரீச்வர சாயி மஹேச்வர ஹர ஹர சங்கர சம்போ மஹாதேவ

சித்த சோரா யசோதா கே பால்

பஜன் வரிகள்: சித்த சோரா யசோதா கே பால் நவனீத சோர கோபால் கோபால் கோபால் கோபால் கோவர்த்தன தர கோபால் கோபால் கோபால் கோபால் கோபால் கோவர்த்தன தர கோபால்

அயோத்யவாசி ராம் ஹை

பஜன் வரிகள்: அயோத்யவாசி ராம் ஹை த்வாரக் மே ஆயே த்வாரக்வாசி ஷ்யாம் ஹை ஷிர்டி மே ஆயே ஷிர்டிவாசி ஷ்யாம் ஹை பர்த்தி சத்ய சாயி போலோ ராம் சாயி ராம் போலோ சத்ய சாயி ராம்

ராதா லோலா ரம்ய ஸுசேலா

பஜன் வரிகள்: ராதா லோலா ரம்ய ஸுசேலா ராஜித வனமாலா கோபாலா வேணு விலோலா விஜய கோபாலா வேதாகம மூலா கோபாலா
Loading...
Shopping Cart
There are no products in the cart!
Total
0.00
0