நமாமி சாயி பத பங்கஜம்

பஜன் வரிகள்: நமாமி சாயி பத பங்கஜம் ஸ்மராமி சாயி நாமாம்ருதம் பஜாமி சாயி சரணாம்புஜம் கரோமி சாயி சங்கீர்த்தனம்

ஹே பர்த்திபுரீசா

பஜன் வரிகள்: ஹே பர்த்திபுரீசா ப்ரசாந்திவாசா சத்குரு சாயிராம் சத்குரு சாயிராம் (ஹே) ஹரே ராம் (4) ஹரே ராம் சாயிராம் ஹே அனாத நாதா தீனபந்தோ சத்குரு சாயிராம் சத்குரு சாயிராம் (ஹே) ஹரே ராம் (4) ஹரே ராம்Read More

சந்திரசேகரா சாயீஸ்வரா

பஜன் வரிகள்: சந்திரசேகரா சாயீஸ்வரா சந்திரகலாதர ஹ்ருதயேஸ்வரா பிரேமப்ரதாயக பரமேச்வரா பரமேச்வரா சாயீஸ்வரா சத்ய சாயீஸ்வரா பிரசாந்தி நிலையா ஹர சங்கரா
Loading...
Shopping Cart
There are no products in the cart!
Total
0.00
0