எல்லாம் அழகு

 • எரிவதில் சுடர்விடும் தீபம் அழகானது
 • பாபாவுக்கு பூஜைக்கு ஏற்றி வைத்த தீபச்சுடர்
 • மிக மிக அழகானது
 • நடப்பதில் நதி அழகானது
 • சுவாமி நீ நடந்து வரும் அழகு அழகுக் கழகானது
 • சுற்றுவதில் புவி அழகானது
 • சுவாமி நீ சுற்றி பக்தர்களைப் பார்க்குமழகுதான்
 • அழகுக்கு அழகானது
 • வளர்வதில் பிறை அழகானது
 • உன் மேல் பக்தி நாளுக்கு நாள் வளர்வதில்
 • குறை ஏது நிறைதா னென்பதுமே அழகானது
 • மின்னுவதில் விண்மீன்களழகுன் பக்தர்கள்
 • பிரேமையிலியைந்து வாழும் வாழ்வியலழகானது
 • தவழ்வதில் குழந்தையழகு
 • நீ தவழ்ந்து கண்ணனா யிவ்வகிலத்திற்கு அருள வந்த தழகு
 • விழுவதில் அருவி அழகு
 • *பிரேமையின் வடிவங்களேவென’ நீ உரைத்திடும்
 • அருளுரைகளானந்த அழகு
 • பறப்பதில் புறா அழகுன்னால் பறக்கவிடும்
 • வெண்புறாக்களுன் சங்கல்ப அழகு
 • உறவில் நட்பழகு நீ சகாவாயும் நட்புறைத லுன்னன்புக்கழகு
 • பாடுவதில் குயிலழகுன் பாட்டுக்கு
 • மகிழுமுன் பக்தர்மனங்களழகு
 • விளைவதில் பயிர்களழகுன் லீலாவினோத மகிமைகள்
 • விளைந்தது நர்த்தன அழகு
 • மொழிகளில் தாய்மொழி அழகுன் சுந்தரத் தெலுங்கும்
 • அதை மொழி பெயர்த்தலுமதைக் கேட்டலுமழகு
 • சுவாமியுன் சொல்படி நடந்துன் கருணையன்பில்
 • திளைப்பதுதானே உன் அத்யந்த ஆத்மார்த்த
 • பக்தர்களெங்களின் சத்ய அழகு
 • தங்கத்தமிழுடன் நீ அனைத்து மொழியுரைத்தலுமே
 • சாயின் அழகே அழகு
 • உன் சேவைகளாற்றிடக்கிட்டுமே ஆத்மாவிற்கே அழகு
 • இப்பிறவியில் உனைத்துதித்து வாழ்வது
 • இப்பிறவி பெற்ற பயனழகுன் சாந்நித்திய
 • அருளழகுதானே சுவாமி சரணம் போற்றியே.

– தமிழரசி பாலசுப்பிரமணியம்

Loading...
Shopping Cart
There are no products in the cart!
Total
0.00
0