நீயே சுவாசமாய்

 • பூக்கள் மலரும் நந்தவனச் சோலையில்
 • நீ மணமாயிருக்கிறாய்
 • பாக்கள் உதிக்கும் கற்பனையில் நீ சொற்களா யினிக்கிறாய்
 • தேனீக்களின் உணவாய் நீ மகரந்தங்களில் சிறக்கிறாய்
 • தானாய்த் தானே வந்து, தயை செய்வித் தருள்கிறாய்
 • மானாய் மீனாய் மலையாய் மடுவாய் வானாய்
 • நிலமாய் வளிஒளியாய யனைத்திலும்
 • பரப்பிரும்மமாய் ஒன்றி நிற்கிறாய்
 • பக்தர்களின் எண்ணத்தில் கஜேந்திர
 • மோட்சமாய்க் காட்சிதருகிறாய்
 • கஜமுகனே சாயி நிஜ முகனே கலியவதாரக் கண்கண்ட
 • தெய்வத்தின் தெய்வமே களிறு. வண்டு, புறா,
 • பிடி, அரவம், அணில், மந்தியென
 • அனைத்துயிரிலும் அணுவாய் ஆட்சி செய்கிறாய்
 • மறுபடி பிறவா வரந்தந்து காத்தருள வருவாய் கடைத்தேற்றி
 • விடுவாய் கரம் பற்றி உடன் வருவாயே
 • வாழ்வியலில் வசந்தமாய் நிதி நீயாய் கதியுன் பதமாய்
 • மதியுன் வசமாய் மனமுந்தன் நேசமாய்
 • சாயி நாமமே சுவாசமாயிருந்து நற்பவியளித் தருள்க.

– தமிழரசி பாலசுப்பிரமணியம்

Loading...
Shopping Cart
There are no products in the cart!
Total
0.00
0