பஞ்ச சபைகள் தரிசனம்

 • பஞ்ச சபைகள் தரிசனம் கண்ட ஆனந்தமுன்
 • கரிசனத்திலிருக்குமுனது பக்தர்கள் மனதினிலே
 • பஞ்சாட்சர மந்திரமுன் சாய்ராம் மந்திரமாய்ப்
 • பக்த அன்பர்களின் நாவினிலே ஒலிக்கும்
 • பஞ்சபூதங்களுமுந்தன் பவித்திரவடிவம்
 • தானென்றுன தடியவர் மனமெப்போதும் நினைக்கும்
 • பஞ்சமுக நாதனுந்தன் பரப்பிரம்மத்தை யிப்பாரே
 • பணிந்தே துதிக்கும்
 • பஞ்சநதிப் பிரவாகமாயுன் னருட்கொடை பாய்ந்தே
 • உன் பக்தர்களை வாழ்வாங்கு வாழ வைக்கும்
 • பஞ்சம் பசிப் பிணி நீக்கிப் பாரினனைத் துயிர்களிலும்
 • மனிதம் ஓங்கி நிலைத்த நீடித்த இன்பம் பெற
 • உன் திருக்கருணை அருள வேண்டும்
 • பஞ்சநதிகளிலும் உன் பரப்பிரம்ம சாந்நித்தியம்
 • சங்கமித்துப் பாய்ந்தருளவேண்டும்
 • எத்தனையோ சொல், வாக்குறுதி, தவிர்த்துப் பொய்யாய
 • நடிப்பவரையும், ஏமாற்றுக்காரர்கள், துரோகிகளையும்
 • பொய்யரையும், இனம் கண்டுகொள்ளும்
 • வாய்ப்பளித்துக் காத்தருள வேண்டும்
 • அவர்களே மனம் திருந்தி நற்பவி யளித்திட நற்கதியும்
 • நல்கிடவே வேண்டும்
 • சாயி வாக்கு சத்திய வாக்கு
 • கொடுத்த வாக்கைக் காப்பாற்றி உன்சேவைகளாற்றிடத்
 • தகுந்த பக்த அன்பர்களுக்கும் வாய்ப்புகள்
 • அளித்து அவர்களும் பற்பல சேவைகளாற்றிடச்
 • செய்திட உன்சங்கல்ப வரம் வேண்டும்
 • ஸ்ரீ சத்திய சாயி சிவமே சாயீசா சரணம் சாயீசா.

– தமிழரசி பாலசுப்பிரமணியம்

Loading...
Shopping Cart
There are no products in the cart!
Total
0.00
0