பரமம் பவித்ரம் பாபா விபூதி

 • ‘நானிருக்க பயமேன் பங்காரு’ எனுமுன் வாக்கு சத்தியவாக்கு
 • நீயிருக்கப் பயமில்லை என்பது எங்களின் சத்திய சாத்தியநித்ய
 • சாத்வீக சாந்நித்ய சத்சங்க வாக்கு சுவாமி
 • உன்னையன்றி யார் காப்பார், உன் அபயஹஸ்தமின்றி
 • வேறு துணையேது?
 • உன் அனுபூதி பரமபவித்ர பாபா விபூதி யன்றி
 • நலம் தரும் நற்பவி யெது ?
 • பர்த்தித் தலப்பரப்பிரும்மப் பஞ்சாட்சரனே சாயி சர்வேசா
 • உன் பாதார விந்தம் தொழுதுனைத் துதித்திடும் அனுக்கிரகம்
 • எப்போதும் எங்களுக்குக் கிடைத்திட
 • வுன்சங்கல்பம் தரவேண்டும்
 • ஸ்ரீ சைலசிவமே, ஓங்காரேஷ்வர ஸ்ரீசத்யசாயிசிவமே
 • பிரணவப் பரப்பிரும்மமே உன் கருணைக்கேது
 • எல்லையே! இல்லையே ஏதும் விலையே !
 • மாறிடுமே துயர் நிலையே
 • உனது லீலா விநோத மகிமைகளு முந்தன்அன்பு
 • அருட்கருணையின் நிலையே தானே !
 • உன் கருணைக்கடாட்சம் கயிலை மலையே
 • சம்சாரக் கடலைக் கடக்கும் பிறவிப் பயன் தீர்க்கும்
 • கருணா சாகரப் பர்த்திப் பதியே
 • உன் பங்கயத் தாமரைமலர்ப்
 • பாதார விந்தங்களில் சரணாகதியே

– தமிழரசி பாலசுப்பிரமணியம்

Loading...
Shopping Cart
There are no products in the cart!
Total
0.00
0