உன் கருணைக் கடாட்சங்கள்

 • தென்பொதிகைத் தென்றலாய், சுகமாய் வருடிச்செல்லும்
 • உன் கருணைக் கடாட்சங்கள்
 • மேருவின் சாட்சியாய், உயர்ந்து நிற்கும் உன் லீலா
 • வினோத அற்புத அதிசயக்காட்சிகள்
 • பஞ்ச நதிகள் போல், என்றுமே வற்றாதுன்
 • அன்பின் அலைகள்.
 • யுகங்கள் மாறலாம், உன் பக்தி அரண், மாறாமல்
 • என்றுமனைத் துயிர்களையும் காத்து நிற்கும்
 • பிரசாந்தி நிலையத்தின் மனச் சாந்தி தெய்வமே
 • பிறசாந்தி வேண்டாம் உன் பிர காந்தி
 • போதுமாய் எண்ண வைக்கிறாய்
 • ராதையின் கண்ணணாய், சீதையின் ராமனாய், சிவசக்தி
 • ஸ்வரூபனாய் ஸ்ரீ சத்திய சாயி யாயருள்கிறாய்
 • கஜேந்திர மோட்சமாய்ச் சடுதியி லழைத்ததும்
 • உடன் வந்துதான் காக்கிறாய்
 • சித்ராவதியும் அறியும் உன் விசித்திர
 • அற்புத லீலா வினோதங்களைச் சித்திரமாய்ப்
 • பர்த்தித்தலம் பார்த்து இப்பாரே வியக்கிறது உன்
 • அதி அற்புதச்சரிதையின் வியாபகம்
 • பார்த்தும் எண்ணிலடங்காச் சேவைகளா ற்றுமுன்
 • அன்புக்கருணைப் பிரவாகத்தினையும்
 • மானிடராய்ப் பிறத்தல் அரிது தான், அதிலும் உன்
 • சாயி பக்தராய்ப் பிறந்துன் பற்பல சேவைகளாற்றுதல்
 • அரிதிலும் அரிது தான் சுவாமி
 • உன் அவதார காலத்தில் வாழ்வது
 • எங்கள் பிறவிப் பயனின் முக்தி.

– தமிழரசி பாலசுப்பிரமணியம்

Loading...
Shopping Cart
There are no products in the cart!
Total
0.00
0